Gweledigaeth a gwerthoedd

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy a chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid. Hwn yw ein nod, a bwriad popeth a wnawn yw dod â ni’n agosach at ei gyrraedd.

Mae’r hyn a olygwn wrth dair elfen ein gweledigaeth yn cael ei egluro isod:

Cartrefi fforddiadwy

  • Cartrefi i’w rhentu a’u gwerthu sy’n fforddiadwy i bobl ar incwm isel neu sydd ag anghenion tai
  • Cartrefi sydd wedi eu cynllunio’n dda, mewn lleoliadau da, ac sydd â chostau cynnal a chadw fforddiadwy

Cymunedau cynaliadwy

  • Cymunedau y mae pobl yn falch i fyw ynddynt
  • Cymunedau lle mae’r tai a’r amgylchedd o ansawdd uchel
  • Cymunedau lle mae pawb yn teimlo’n gynwysedig ac yn ddiogel

Gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog

  • Gwasanaethau sy’n ateb anghenion unigol ac sy’n hygyrch
  • Gwasanaethau sy’n cynnig gwerth am arian ac sy’n gwella’n barhaus
  • Gwasanaethau sy’n cael eu darparu gan staff ymroddedig, cadarnhaol eu hagwedd

Ein gwerthoedd

Ein gwerthoedd yw sail a sbardun y gymdeithas hon. Maent yn diffinio ein diwylliant ac yn llunio’r hyn a wnawn ond hefyd y ffordd a wnawn bethau. Craffir ar bopeth a wnawn i sicrhau ei fod yn gyson â’n gwerthoedd.

Tryloywder

Rydym yn onest, yn agored ac yn deg wrth ymdrin â phobl a sefydliadau partner. Parchwn gyfrinachedd a’r angen i ddiogelu data sensitif. Mae arnom eisiau i bobl fod yn ymwybodol o’r penderfyniadau a wnawn, a’u deall, a gwybod ein bod yn atebol am ein camau. Gwnawn hyn drwy roi gwybodaeth gyson, reolaidd a llawn i’r rhanddeiliaid.

Cynaliadwyedd a chydraddoldeb

Mae angen i bopeth a wnawn fod yn ddichonadwy yn y dyfodol yn ogystal â heddiw. I sicrhau hyn, aseswn effaith ein camau ar gymunedau a pharchwn yr amgylchedd i sicrhau nad oes unrhyw ganlyniadau anfwriadol ac nad ydym yn gosod unrhyw ran o’r gymuned dan anfantais. Gwnawn hyn drwy gynnwys rhanddeiliaid wrth wneud ein penderfyniadau.

Rhagoriaeth

Anelwn at gyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn. O gyfeiriad strategol i sylw i fanylion, ein nod yw cael pethau'n iawn y tro cyntaf. Byddwn yn gwneud yr hyn y dywedwn y byddwn yn ei wneud a byddwn yn cydnabod pan fyddwn wedi methu â gwireddu addewidion. Rydym yn addasu ac yn ymateb yn gyflym ac yn cymryd pob cyfle i ddysgu gan brofiad. Yn y ffordd hon, rydym yn sefydliad sy’n gwella.