Gweithdrefn gwyno

Os nad ydych yn fodlon ar wasanaeth a gewch gan Newydd, mae’n bwysig rhoi gwybod i ni. Gallwch fynegi eich pryder yn unrhyw un o’r ffyrdd isod.

  • Cysylltwch ag unrhyw aelod o staff Newydd a bydd yn ceisio datrys eich problem.
  • Os ydych yn anfodlon o hyd, gallwch ofyn am sylw ffurfiol i’ch cwyn. Gallwch
  • wneud hyn mewn nifer o ffyrdd:
  • Ffoniwch ni ar 0303 040 1998
  • Defnyddiwch y ffurflen ar ein gwefan
  • Anfonwch e-bost atom yn cwynion@newydd.co.uk
  • Ar lafar drwy ddweud wrth unrhyw aelod o staff
  • Ysgrifennwch lythyr atom yn y cyfeiriad canlynol:

Cymdeithas Tai Newydd
Ty Cadarn
5 Village Way
Tongwynlais
CF15 7NE

I gael copi o’n polisi pryderon a chwynion a fydd yn rhoi mwy o fanylion i chi, cysylltwch ag unrhyw aelod o’r staff neu gallwch gael mynediad i’r polisi yma. Rydym yn bwriadu darparu copïau o’n polisi pryderon a chwynion a ffurflenni ym mhob un o’n swyddfeydd a’n canolfannau cymunedol yn ogystal ag mewn lleoliadau priodol yn y gymuned.

Gellir cyflwyno cwynion hefyd i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Ond rydym yn croesawu cyfle i gywiro mater cyn cynnwys yr Ombwdsmon.

Gofyn am ragor o wybodaeth