Strwythur y grŵp

Sefydlwyd Grŵp Tai Cadarn o dan yr enw Cymdeithas Tai Newydd yn 1974. Yn 1998, ffurfiwyd strwythur grŵp gyda Grŵp Tai Cadarn yn rhiant-gwmni a Chymdeithas Tai Newydd yn is-gwmni.

Rydym ni’n atebol i’n haelodau cyfran sydd â’r hawl i ddylanwadu ar benderfyniadau pwysig sy’n effeithio ar ein strwythur, ein dyfodol a chyfansoddiad ein Byrddau. Rheoleiddir y Grŵp gan ddau Fwrdd, Cadarn a Newydd, sy’n cyfarfod nifer o weithiau bob blwyddyn i osod amcanion strategol, i fonitro perfformiad ac i graffu ar benderfyniadau pwysig. Fel y rhiant-gwmni, Cadarn sydd â rheolaeth ar Fwrdd Newydd yn y pen draw ac fe all, os oes angen, apwyntio aelodau i Fwrdd Newydd er mwyn cymryd rheolaeth. Mae Pwyllgor Archwilio sy’n cynnwys aelodau Bwrdd ledled y Grŵp yn ystyried rheolaeth fewnol ac yn derbyn adroddiadau uniongyrchol oddi wrth archwilydd mewnol annibynnol. Mae’r Pwyllgor Archwilio yn adrodd yn uniongyrchol i Fyrddau Newydd a Cadarn.

Mae gennym ni hefyd Banel Cymunedol o denantiaid. Mae’r Panel Cymunedol yn ffocysu ar faterion darpariaeth gwasanaethau ac mae’n werthfawr iawn wrth ddarparu rhywun i wrando ac ymateb i syniadau newydd. Caiff y syniadau a drafodir yn y cyfarfodydd hyn eu pasio ymlaen i Fwrdd Newydd.