Gweledigaeth a gwerthoedd

Ein gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw darparu tai fforddiadwy a diogel a chefnogi cymunedau cynaliadwy gyda gwasanaethau rhagorol i denantiaid a chwsmeriaid. Hwn yw ein nod, a bwriad popeth a wnawn yw dod â ni’n agosach at ei gyrraedd.

Twf

 • Tyfu’r sefydliad gan o leiaf 20% o ran maint y stoc erbyn 2027
 • Cefnogi ein cydweithwyr i ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a chymhwysedd
 • Sicrhau bod gennym ni sail cyllid cryf i gefnogi uchelgeisiau datblygu

Cynaliadwyedd

 • Parhau i fod yn sefydliad sy’n ariannol hyfyw
 • Gwneud cynnydd sylweddol tuag at ddatgarboneiddio ein heiddo erbyn 2050
 • Sicrhau bod ein tenantiaethau yn gynaliadwy
 • Sicrhau bod ein cymunedau yn gryf
 • Sicrhau bod ein rhenti yn parhau’n fforddiadwy

Diogelwch

 • Sicrhau bod ein holl denantiaid yn teimlo’n ddiogel yn eu cartrefi
 • Sicrhau bod ein holl ddata a data ein tenantiaid yn ddiogel
 • Sicrhau bod ein cydweithwyr yn teimlo’n ddiogel wrth wneud eu gwaith

Cefnogaeth

 • Cefnogi tenantiaid i fyw yn eu cartrefi
 • Cefnogi cydweithwyr i ddarparu gwasanaethau rhagorol
 • Darparu gwybodaeth a chefnogaeth ariannol i denantiaid
 • Gweithredu diwylliant dulliau adferol ledled y sefydliad

Gwasanaethau Rhagorol

 • Cwrdd ag, a mynd y tu hwnt i, ddisgwyliadau ein cwsmeriaid
 • Gwrando ar, ymgysylltu â, a bod yn fwy cynrychioliadol o’n tenantiaid
 • Darparu gwasanaethau sy’n cefnogi awdurdodau lleol, Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid i gwrdd â’u hamcanion

Ein Gwerthoedd

Ein gwerthoedd yw sail a sbardun y gymdeithas hon. Maent yn diffinio ein diwylliant ac yn llunio’r hyn a wnawn ond hefyd y ffordd a wnawn bethau. Craffir ar bopeth a wnawn i sicrhau ei fod yn gyson â’n gwerthoedd.

Gonest

 • Rydym yn onest, yn agored ac yn deg wrth ddelio â phobl ac â sefydliadau partner
 • Rydym yn parchu cyfrinachedd a’r angen i amddiffyn data sensitif
 • Rydym ni am i bobl fod yn ymwybodol o’r penderfyniadau rydyn ni’n eu cymryd, ac am iddynt eu deall, ac rydym yn atebol am ein gweithredoedd
 • Rydym yn cyflawni hyn trwy hysbysu ein rhanddeiliaid yn gyson, yn rheolaidd ac yn llawn

Galluogi

 • Mae ein gwasanaethau yn grymuso ein tenantiaid i fedru cynnal eu tenantiaethau, a helpu eu cymunedau i ddatblygu a thyfu
 • Rydym yn anelu i alluogi ein staff i ddarparu’r gwasanaeth gorau y gallan nhw ac i dyfu a datblygu eu gyrfaoedd
 • Rydym yn anelu i alluogi ein rhanddeiliaid i ddarparu eu huchelgeisiau

Arloesol

 • Ein nod yw cyflawni rhagoriaeth ym mhopeth a wnawn
 • Rydym yn addasu ac yn ymateb yn gyflym, ac yn cymryd pob cyfle i ddysgu o brofiad
 • Rydym yn ymddiried yn ein staff ac yn annog syniadau newydd, gan alluogi staff i geisio gwella gwasanaethau

Caredig

 • Rydym yn sylwi pan mae pobl yn dioddef ac yn cymryd camau i helpu
 • Rydym eisiau helpu ein gilydd, tenantiaid a chymunedau
 • Rydym yn gwrando ar beth sydd gan bawb i’w ddweud
 • Rydym yn garedig

Ffocws ar bobl

 • Rydym yn cydnabod ac yn canmol perfformiad da
 • Rydym yn ymgysylltu â, gwrando ar ac yn dysgu wrth staff, tenantiaid a rhanddeiliaid
 • Rydym yn cofleidio amrywiaeth a chynhwysiant