Cynllun corfforaethol

Roeddem wedi cynllunio adolygiad o'n Cynllun Corfforaethol pum mlynedd yn ystod 2020. Fodd bynnag, fe wnaeth sefyllfa Covid-19 a'r oedi wrth recriwtio ein Prif Weithredwr newydd ein hysgogi i osod cynllun interim tymor byrrach ar gyfer y cyfnod hyd at Ebrill 2022. Yn ystod 2021 byddwn yn adolygu ein gweledigaeth a'n nodau tymor hir mewn partneriaeth â staff, tenantiaid a rhanddeiliaid.

Mae ein cynllun dros dro yn cadw ein gweledigaeth a'n gwerthoedd ond yn gosod blaenoriaethau newydd i ni eu cyflawni. Rydym wedi alinio ein blaenoriaethau â'r nodau llesiant a nodir yn Neddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru).