Achrediadau

Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl

Cadwodd Newydd ei Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl ym mis Medi 2016 o fewn eu fframwaith newydd. Mae’r safon ansawdd hynod bwysig hon yn achrediad a gydnabyddir yn rhyngwladol ac fe’i cynhelir gan 14,000 o sefydliadau ledled y byd. Mae’r safon yn diffinio beth sydd ei angen i arwain, cynnal a rheoli pobl yn dda er mwyn cael canlyniadau cynaliadwy. Mae cyflawni’r safon yn rhoi sicrwydd i ni ein bod ymysg goreuon y byd pan mae’n dod yn fater o reoli pobl. Rydym wedi bod yn sefydliad Buddsoddwyr mewn Pobl am 19 mlynedd ac fe enillon ni’r Safon Aur yn 2011 ar ein cais cyntaf – oedd yn gamp sylweddol. I gadw’r wobr, rydym wedi cyflawni cyfanswm o 27 o ddangosyddion gwahanol. Mae’r dangosyddion hyn yn cwmpasu ystod eang o feysydd gan gynnwys grymuso pobl a chynnwys pobl, a thrwy hynny gefnogi pobl i sylweddoli eu potensial llawn a’u cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol.

Y 100 Cwmni Gorau

Rydym yn cymryd rhan yn arolwg meincnodi Best Companies. Mae’r arolwg yn mesur ar ba lefel mae’n pobl yn ymgysylltu. Mae lefel uchel o ymgysylltu yn ddangosydd pwerus fod y bobl sy’n ein sefydliad yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u hysgogi. Ers 2014 rydym wedi dal statws cyflogwr 2*, ac rydym yn dathlu ein bod ers pum mlynedd ymysg y 100 cwmni nid-er-elw gorau i weithio iddo yn y DU. Ar hyn o bryd rydym yn safle 20 ar y rhestr, sy’n gyflawniad gwych ac rydym yn parhau i weithio gyda’n pobl i wneud Newydd yn lle hyd yn oed yn well i weithio ynddo.

Safonau Rheoli Tai Cymru ar gyfer Mynd i’r Afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Dyfarnwyd i Newydd safon Llywodraeth Cymru ar gyfer ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol ym mis Ionawr 2013. Mae staff ac aelodau o’r Is-grŵp Ymddygiad Gwrthgymdeithasol wedi gweithio’n galed i sicrhau bod gwasanaethau Newydd yn canolbwyntio ar:

  • Ymrwymiad ac atebolrwydd
  • Grymuso preswylwyr a thawelu eu meddyliau
  • Ataliaeth ac ymyrraeth gynnar
  • Cymorth i fynd i’r afael ag achosion ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Gwasanaethau a chymorth wedi’u teilwra i ddioddefwyr a thystion
  • Gwarchod ac annog cyfrifoldeb cymunedol

Arwain Amrywiaeth

Mae Byrddau Cadarn a Newydd i'll dau wedi ymrwymo i her y Sefydliad Siartredig Tai i Arwain Amrywiaeth erbyn 2020. Dyma rai o'r pethau yr ydym wedi addo ei wneud dros y blynyddoedd nesaf:

  • Cyhoeddi gwybodaeth am amrywiaeth ein Byrddau a'r tîm staff
  • Gosod targedau ar gyfer cynyddu amrywiaeth ein Bwrdd
  • Sicrhau bod yr holl staff ac aelodau'r Bwrdd sy'n ymwneud â recriwtio wedi cael eu hyfforddi ar arferion teg
  • Darparu cefnogaeth i alluogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt

Cynllun Teithio Gwyrdd

Mae’r Cynllun Teithio hwn yn gynllun gweithredu rhesymegol a gynlluniwyd er mwyn helpu sefydliadau i roi mesurau ar waith a fydd yn lleihau’r angen i bobl deithio’n ôl a blaen o safle penodol. Mae hefyd yn helpu i hwyluso a hybu’r gweddill i deithio mewn ffyrdd mwy cynaliadwy drwy hybu ffyrdd amgen fel cerdded, beicio, a thrafnidiaeth gyhoeddus. Cynlluniwyd ein Cynllun Teithio Gwyrdd i amlinellu beth mae ein grŵp yn ei ddarparu ar hyn o bryd, a’r hyn y byddwn yn hoffi ei gyflawni yn y dyfodol.  Rydym am hybu dewisiadau teithio sy’n wyrddach a glanach, ac am leihau effaith amgylcheddol ein teithio a’n trafnidiaeth tra’n bod ar yr un pryd yn hybu ein staff i ddilyn ffordd o fyw sioncach ac iachach. Rydym wedi ennill Gwobr Aur Cynlluniau Teithio Cymru yn 2016, gwobr a gyflwynwyd gan Sustrans.

Y Safon Iechyd Corfforaethol

Y Safon Iechyd Corfforaethol yw menter ar gyfer cyflogwyr i wella iechyd eu gweithlu a’u sefydliad. Mae’n cael ei redeg gan Lywodraeth Cymru a dyma’r marc ansawdd ar gyfer hybu iechyd yn y gweithle yng Nghymru. Mae’r gwaith o gyflawni’r safon yn unol â’r model rhagoriaeth busnes, sy’n gyrru datblygiad ansawdd a datblygiad sefydliadol mewn nifer o sefydliadau. Fe enillon ni’r wobr Efydd yn 2015 gyda bwriad o ennill y wobr arian yn 2017; fodd bynnag, llwyddod y sefydliad ennill y wobr Aur. Yn 2018, ennillodd Newydd y wobr Aur am yr ail dro. 

Visibly Better

Visibly Better Cymru yw cynllun achredu RNIB ar gyfer darparu tai â chymorth yng Nghymru. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â RNIB i gyrraedd safon Visibly Better ym mhob un o’n Cynlluniau Byw’n Annibynnol. Mae Visibly Better yn helpu darparwyr tai â chymorth i sicrhau bod eu heiddo, eu gwasanaethau a’u staff yn gallu ateb gofynion y boblogaeth hon sy’n tyfu, mewn ffordd syml a chost effeithiol, ac mae’n sicrhau bod ein cartrefi a’r gwasanaethau cysylltiedig yn hygyrch i’r bobl hynny sydd ag anawsterau golwg neu sydd wedi colli eu golwg.

Mynegai Arloesi 'Inside Housing

'Mewn arolwg gan 'Inside Housing' a 'Dolphin' o arloesi cymdeithasau tai, dangosodd sector sydd yn dysgu sut i groesawu newid. Yn 2016 ymddangosodd Newydd ar y rhestr yn safle rhif 25.