Addurno

Efallai y byddwch chi eisiau addurno rhai o’r ystafelloedd yn eich cartref newydd. Er mwyn eich helpu i wneud hyn, gallwn ddarparu pecynnau addurno am ddim i denantiaid newydd lle y bernir bod angen ailaddurno’u cartrefi. Mae’r pecynnau’n cynnwys sawl peth, gan gynnwys paent, llenwad a phapur sgraffinydd, hambwrdd rholiwr, brwshys a chynfas lwch. Ni roddir pecynnau peintio lle bo’r cartref wedi’i addurno’n llwyr neu lle bo’r addurniad yn niwtral ac wedi’i gwblhau i safon uchel. Am fwy o wybodaeth am addurno neu i ddarganfod a ydych chi’n gymwys ar gyfer y pecyn hwn, cysylltwch â’ch Swyddog Tai.

Awgrymiadau gwych ar gyfer addurno

  • Paratowch ymlaen llaw. Mae hi’n werth treulio peth amser yn casglu’r holl ddeunyddiau y byddwch eu hangen. Bydd cael popeth wrth law yn helpu i wneud eich prosiect paentio yn haws ac yn arbed amser.
  • Sicrhau bod dim diferion. Ydych chi’n poeni am baent yn diferu oddi ar y brws? Trochwch hanner isaf eich brws i mewn i’r paent, yna tapiwch yn gadarn yn erbyn ochr y tun i gael gwared ag unrhyw baent gormodol.
  • Paentiwch lythyrau. Os ydych chi’n paentio arwynebedd mawr gyda rholiwr, dechreuwch drwy baentio ‘W’ ar y wal ac yna llenwch e gydag ‘M’ heb godi’r rholiwr. Bydd hyn yn sicrhau eich bod yn cael côt wastad o baent.
  • Gadewch y ffenestri tan wedyn. Peidiwch â phoeni os cewch chi sblash o baent ar eich ffenestri. Arhoswch tan iddo sychu, yna crafwch e i ffwrdd gyda chrafwr paent.
  • Cadwch eich brwsys yn ffres. Storiwch eich brwsys a rholwyr mewn bwced wedi’i orchuddio gyda chadach gwlyb pan nad ydych yn eu defnyddio – bydd hyn yn sicrhau nad ydyn nhw’n sychu.
  • Glanhewch wrth i chi weithio. Cadwch gadach gwlyb glân wrth law a sychwch sbrenciau paent wrth iddyn nhw ddigwydd. Sychwch yr ardal gyda thywel papur i gael gwared ag unrhyw haen baent gormodol. Bydd tacluso wrth i chi weithio yn golygu bod llai o waith glanhau i’w wneud ar y diwedd.