Addasiadau ffisegol

Weithiau mae cartref tenant yn dod yn anaddas i’w hanghenion newidiol. Ond dydy symud ddim bob amser y dewis gorau ac efallai y gallwn wneud addasiadau i’ch galluogi i barhau i fwynhau eich cartref.

Addasiad ffisegol ydy newid neu nodwedd ychwanegol sydd angen ei wneud i’w gwneud yn haws i chi ddefnyddio eich cartref a’i gyfleusterau mor llawn â phosibl. Gall fod mor syml â chanllaw cydio ger baddon neu gawod. Gall fod yn fwy cymhleth trwy adleoli toiled neu osod cawod arbenigol neu lifft grisiau.

Fe fydd Newydd yn ystyried pob cais am gymhorthion ac addasiadau.

Cliciwch yma i ddarllen pamffled 'Enable' gan Llywodraeth Cymru.

Caiff mân waith addasu (dan £1,000) fel gosod tapiau lifyr newydd, rampiau, canllawiau cydio a mynediad gwastad eu gwneud fel rhan o’n gwasanaeth i chi. Cysylltwch â thîm Gwasanaethau Cwsmeriaid Newydd ar 0303 040 1998 ac fe fyddan nhw’n prosesu’r cais i chi.

Ond fe fydd gwaith addasu mawr (dros £1,000) fel gosod cawodydd mynediad gwastad, lifftiau grisiau neu waith arbenigol yn golygu bod rhaid i Newydd wneud cais i Lywodraeth Cymru am gyllid Grant Addasiadau Ffisegol. Ar gyfer yr achosion hyn fe fydd y broses ganlynol yn digwydd:

  • Mae’r tenant yn cysylltu gyda’r Adran Therapi Galwedigaethol ardal berthnasol ac yn trefnu i Therapydd Galwedigaethol (ThG) ymweld â’r eiddo i gynnal asesiad o anghenion a gofynion y tenant.
  • Yna fe fydd y ThG yn cyflwyno adroddiad i Newydd yn gofyn am y gwaith addasu ffisegol perthnasol i’r eiddo.
  • Ar ôl derbyn adroddiad y ThG, fe fydd Swyddog Tai yn cysylltu gyda’r tenant ac yn ymweld â’r eiddo i drafod yr addasiadau ffisegol angenrheidiol. Yn ystod yr ymweliad yma efallai y cynhelir trafodaeth ynghylch symud i eiddo addas arall.
  • Ar ôl gorffen adroddiad y Swyddog Tai gofynnir i nifer o gontractwyr roi dyfynbrisiau tendro ar gyfer y gwaith angenrheidiol.
  • Ar ôl derbyn yr holl ddyfynbrisiau tendro fe fydd Newydd yn rhoi’r gwaith i’r contractiwr llwyddiannus.

Noder bod modd prosesu rhai gwaith addasiadau ffisegol ar sail ‘llwybr cyflym’ os ydyn nhw o dan y terfyn a nodwyd ar gyfer gwaith neilltuol. Os felly gellir awdurdodi gwaith cyn gynted ag y bydd y tendr llwyddiannus wedi’i dewis.

Ond, os ydy’r costau yn uwch na’r terfyn a nodwyd rhaid i Newydd wneud cais am gyllid Grant Addasiadau Ffisegol gan Lywodraeth Cymru cyn dechrau unrhyw waith.

Gallwch gysylltu gyda’ch Therapydd Galwedigaethol lleol:

Rhondda Cynon Taf
Tîm ACE
Tŷ Elái 
Stad Ddiwydiannol Dinas Isaf
Williamstown
Tonypandy
CF40 1NY
Ffôn: (01443) 425005

Cyngor Bro Morgannwg
Tîm Oedolion Gwasanaethau Cymdeithasol
Canolfan Ty Jenner 
Gladstone Road
Y Barri
CF63 1NH
Ffôn: (01446) 725100

Cyngor Sir Powys
Adran ThG
Y Parc 
Y Drenewydd
SY16 2PL
Ffôn: (01686) 617520

Tîm Adnoddau Cymunedol NPT 
Canolfan Ddinesig 
Glyn-nedd 
Nedd Port Talbot 
SA11 3QZ
Ffôn: (01639) 686802

Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili
Tŷ Pontllan-fraith 
Pontllan-fraith
Coed Duon
NP12 2YW
Ffôn: (01495) 235100

Dim ond yr awdurdod lleol perthnasol sydd yn gallu dweud beth ydy’r amseroedd aros am ymweliad Therapydd Galwedigaethol.


Gofyn am ragor o wybodaeth