Mathau o waith trwsio

Isod ceir rhestr o'r mathau o atgyweirio ac yr amser y bydd yn cymryd i ni i drwsio rhain. Mae'r cwmni Worcester Bosch sy'n darparu boeleri i ni wedi creu awgrymiadau i gynnal eich cartref, cliciwch ar y linc yma i weld y ffilmiau https://www.youtube.com/user/WorcesterBoschGroup/featured

Argyfwng trwsio

Diffinnir argyfwng trwsio yn rhywbeth na ellid fod wedi’i ragweld ac yn rhywbeth a allai beryglu iechyd neu ddiogelwch tenantiaid, neu achosi difrod a distryw difrifol i eiddo. Bydd contractwyr argyfwng sy’n cael eu galw allan fel arfer yn diogelu’r broblem er mwyn ei thrwsio’n iawn yn ystod oriau gwaith arferol. Byddant yn dod allan i weld pethau fel:

 • To sy’n gollwng yn ddifrifol
 • Peipiau sydd wedi byrstio
 • Draeniau wedi’u blocio
 • Eich unig doiled wedi’i flocio
 • Colli pŵer neu olau trydanol
 • Colli nwy
 • Colli gwres mewn tywydd oer os nad oes unrhyw fath arall o wres ar gael
 • Colli gwresogydd troch os hwn yw’r unig ffynhonnell o ddŵr poeth

Rydym yn cydnabod y gall fod angen ystyriaeth arbennig mewn rhai amgylchiadau ar bobl hŷn a thenantiaid sy’n agored i niwed. Os bydd contractwr yn cael ei alw allan at argyfwng trwsio, heb fod argyfwng wedi’i gyfiawnhau, mae’n bosibl y bydd yr holl gostau dan sylw’n cael eu codi arnoch.


Bydd gwaith argyfwng trwsio’n cael ei wneud cyn pen 24 awr.

Argyfwng trwsio y tu allan i oriau swyddfa

Mae swyddfa Newydd ar agor ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9.00am a 5.00pm. Y tu allan i’r oriau hyn, byddwn yn ymateb i argyfyngau trwsio yn unig. Mae rhestr o argyfyngau trwsio nodweddiadol ar dudalen 3 i roi syniad i chi.

I roi gwybod am argyfwng trwsio y tu allan i oriau swyddfa, dylech ein ffonio ar 0303 040 1998 yn y modd arferol, wedyn dilyn system y ddewislen a bydd eich galwad yn cael ei chyfeirio’n syth at un o’n contractwyr y tu allan i oriau. Ni ddylech ddefnyddio gwefan Newydd i roi gwybod am argyfwng trwsio.

Ein nod wrth ymdrin ag argyfwng trwsio y tu allan i oriau yw sicrhau bod y broblem yn cael ei diogelu yn y lle cyntaf. Weithiau, bydd yn bosibl trwsio’r cyfan a chwblhau hynny yn ystod yr ymweliad cyntaf, ond efallai bydd rhaid i’n contractwyr ddiogelu’r broblem ac yna dychwelyd i’w thrwsio’n iawn yn ystod oriau gwaith arferol. Os bydd gwybodaeth anghywir yn cael ei rhoi’n fwriadol i’n contractwyr ac os ystyrir nad yw’r gwaith yn argyfwng trwsio wedi’r cyfan, dylech wybod y byddwch yn gorfod talu am yr ‘alwad allan’ ac efallai am gost y gwaith trwsio.


Gwaith trwsio brys

Gwaith trwsio yw hwn sy’n effeithio’n sylweddol ar eich cysur neu’ch cyfleustra. Mewn rhai amgylchiadau, gellid trin y gwaith hwn fel argyfwng. Mae’r rhestr yn cynnwys:

 • Colli pŵer neu olau trydanol yn rhannol
 • Pŵer, soced golau neu osodiad trydanol anniogel
 • Colli cyflenwad dŵr neu nwy yn rhannol
 • Colli gwres lle neu ddŵr yn llwyr neu’n rhannol
 • Draeniau, neu stac carthion, wedi’u blocio neu’n gollwng
 • Toiled wedi’i flocio neu’n gwrthod fflysio
 • Sinc, bath neu fasn wedi’i blocio
 • Tap sy’n gwrthod troi
 • Dŵr yn gollwng o seston, tanc neu beipen ddŵr neu wres
 • To sy’n gollwng
 • Clo, drws neu ffenestr allanol anniogel
 • Canllaw’n rhydd neu wedi datgysylltu ar y grisiau
 • Gris neu lawr pren wedi pydru
 • Ffôn mynediad drws ddim yn gweithio
 • Ffan echdynnu’n gwrthod gweithio mewn cegin neu ystafell ymolchi heb unrhyw ffordd arall o’i hawyru.

Bydd gwaith trwsio brys yn cael ei gwblhau cyn pen 7 diwrnod.

Efallai y cewch chi hawlio iawndal os na fyddwn yn llwyddo i wneud gwaith trwsio brys neu argyfwng mewn pryd ar ôl cais i wneud hynny. Ni fydd hyn yn digwydd os na fuom yn gallu cael i mewn i’ch cartref i wneud y gwaith, neu ar gyfer gwaith sy’n arbennig o ddrud. Gofynnwch inni am gopi o’n polisi iawndal.


Gwaith trwsio rheolaidd

Mae hwn yn waith trwsio â llai o frys amdano, sy’n gallu aros ychydig o amser (hyd at 28 diwrnod) cyn cael sylw ac mae’n cynnwys mân broblemau gyda thoiled, bath, sinc, drysau neu ffenestri’n cydio, trwsio plastr, gwaith brics, a gwaith trwsio arall allanol a mewnol nad oes brys amdano.


Gwaith cynnal a chadw wedi’i gynllunio

Os oes modd cynllunio gwaith cynnal a chadw ymlaen llaw, gallwn drefnu ei wneud ar grŵp o gartrefi ar yr un pryd, er mwyn cadw’r costau i lawr. Bydd hyn yn cynnwys gwaith i’ch cartref i’w gadw mewn cyflwr da, ac i sicrhau llety diogel i chi a’ch teulu. Mae enghreifftiau’n cynnwys peintio allanol, trwsio drysau a ffenestri i’w paratoi i’w peintio, ailosod boeleri, trin teclynnau nwy a gwres canolog bob blwyddyn, ac archwilio a phrofi’r teclynnau a ddarparwn. Byddwn ni neu’r contractwr yn cysylltu â chi ymlaen llaw i wneud unrhyw arolygon y gall fod eu hangen cyn i’r gwaith ddechrau.