Diogelwch nwy

Peryglon gwenwyn carbon monocsid

Beth yw gwenwyn carbon monocsid?

Gall gwenwyn carbon monocsid (CO) ladd neu achosi niwed parhaol i’ch iechyd. Nid oes modd ei arogli na’i flasu. Os oes llawer ohono, gall ladd yn gyflym iawn.

O ble ddaw carbon monocsid?

Gall carbon monocsid ollwng o unrhyw declyn sy’n llosgi tanwydd os na chaiff ei gynnal a’i gadw’n briodol, gan gynnwys boeleri, poptai, gwresogyddion, peiriannau sychu dillad nwy, gwresogyddion dŵr poeth a lleoedd tân.

Pwy allai gael ei wenwyno?

Gall unrhyw un gael ei wenwyno gan garbon monocsid. Mae rhai unigolion mewn mwy o berygl nag eraill gan gynnwys plant ifanc, pobl hŷn, pobl ag anaemia a phobl â chlefydau’r galon neu’r ysgyfaint. Mae menywod beichiog mewn perygl o niweidio eu plant heb eu geni gan garbon monocsid.

Beth yw symptomau gwenwyn carbon monocsid?

Mae’r symptomau’n cynnwys cur pen, penysgafnder, blinder a chyfog (teimlo’n sâl). Gellir camgymryd rhai o’r symptomau hyn am y ffliw a firysau cyffredin, neu hyd yn oed wenwyn bwyd.

Beth i’w wneud os oes gennych symptomau?

Agorwch y ffenestri ac ewch allan i’r awyr iach ar unwaith. Os yw’r symptomau’n ddifrifol, ewch yn syth at y meddyg neu i adran achosion brys.

I gael gwybod rhagor, cysylltwch â CO Awareness ar 0771 589 9296, e-bostiwch COawareness@COvictim.orgneu ewch i’w gwefan www.COvictim.org

Defnyddiwch y rhestr hon i ganfod a oes carbon monocsid yn gollwng:

 1. Edrychwch ar liw’r fflamau yn eich teclynnau, os byddan nhw’n oren gall fod problem. Ni waeth beth yw’r lliw, dylech gael eich teclynnau nwy wedi’u trin bob blwyddyn.
 2. Trefnwch fod eich teclynnau’n cael eu harchwilio gan beiriannydd cymwysedig sydd wedi cofrestru gydag un o’r sefydliadau canlynol:
  • BESCA (tanwydd solet ac olew) > ffoniwch 0800 652 5533
  • Cofrestr Diogelwch Nwy (nwy) > ffoniwch 0800 408 5500
  • HETAS Ltd (tanwydd solet) > ffoniwch 01462 634721
  • NAPIT (tanwydd solet ac olew) > ffoniwch 0870 444 1392
  • OFTEC (olew) > ffoniwch 0845 658 5080
 3. Sicrhewch nad yw’ch simnai/ffliw wedi’i blocio. Os oes adar yn nythu ynddi, tynnwch y nyth allan a gosod gard i’w hatal rhag nythu yn y dyfodol. Mae’n bwysig iawn archwilio’ch simnai/ffliw.
 4. Oes gennych ridyll lefel llygaid? Gall y rhain fod yn arbennig o beryglus felly sicrhewch fod eich un chi’n gweithio’n iawn.
 5. Oes digon o awyr yn eich cartref? Sicrhewch nad oes unrhyw frics awyru wedi’u blocio. Os yw’ch ffenestri’n rhai gwydr dwbl, efallai na fydd eich teclynnau’n cael digon o aer a gallent gynhyrchu carbon monocsid.

Yn eich cytundeb tenantiaeth, nodir bod rhaid ichi adael i Beirianwyr Nwy Newydd ddod i mewn i’ch cartref i brofi’ch boeler. Os na fyddwch yn gadael inni ddod i mewn i’ch cartref, byddwn yn cymryd camau yn eich cytundeb tenantiaeth a gallech ddioddef gwenwyn carbon monocsid. Ffoniwch ni ar 0303 040 1998 i holi pryd mae’ch prawf boeler yn digwydd.