Contractwyr

Gofynnwn i’n contractwyr wneud eu gwaith mewn modd sy’n tarfu cyn lleied â phosibl arnoch chi. Mae gofyn iddyn nhw:

 • Gyflwyno eu hunain i’r tenant a dangos prawf adnabod. Mae croeso ichi ofyn am weld hwn.
 • Egluro natur a diben y gwaith
 • Ymddwyn yn briodol ac yn broffesiynol drwy’r amser, a hynny heb ysmygu, defnyddio iaith anweddus na chwarae radios
 • Gofalu am eiddo a chartref y tenant a’u diogelu drwy’r amser rhag llwch, paent etc
 • Cadw cartref y tenant yn ddiogel drwy’r amser
 • Diogelu’r holl ddeunyddiau ac offer a ddefnyddir ar y safle i osgoi perygl i denantiaid ac ymwelwyr
 • Ailgysylltu a phrofi gwasanaethau fel dŵr, nwy a thrydan ar ddiwedd pob diwrnod gwaith
 • Clirio unrhyw sbwriel sy’n cael ei greu o’r eiddo, o’r ardd ac o’r ardaloedd eraill y tu allan i’r eiddo
 • Cywiro unrhyw ddifrod i addurniadau
 • Cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch a’r codau ymarfer perthnasol
 • Cydymffurfio â’n polisi cydraddoldeb ac amrywiaeth
 • Os oes angen gwaith mawr, cytuno i ba raddau y bydd carpedi, dodrefn etc yn cael eu gwaredu, a chytuno ar eu cyflwr, cyn i’r gwaith ddechrau
 • Trosglwyddo gofynion arbennig tenantiaid/manylion eiriolwyr i’r contractwyr.

Dyma restr o’r contractwyr sy’n gweithio yn eich ardal chi: