Contractau tâl gwasanaeth

Mae Newydd wedi tendro mwyafrif ei gontractau gwasanaeth sydd yn cynnwys tâl gwasanaeth yr ydym yn ei drosglwyddo i denantiaid. Caiff tenantiaid a staff Newydd gyfle i asesu tendrau a chytuno ar gontractwr. Os ydych yn talu tâl gwasanaeth ac os oes gennych gwestiwn am ansawdd y gwaith cysylltwch gyda Swyddog Gwaith Cynnal a Chadw Cynllunedig ar 0303 040 1998.

Gwelliannau cartref

Cyn ichi wneud unrhyw newidiadau i’ch cartref, rhaid ichi ysgrifennu atom i gael caniatâd.Rhaid inni sicrhau nad yw’ch cartref yn cael ei ddifrodi na’i wneud yn anniogel. Weithiau bydd rhaid hefyd ichi gael Caniatâd Cynllunio neu Gymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu gan yr awdurdod lleol. Mae newid yn unrhyw beth sy’n ychwanegu at yr eiddo neu’n newid yr eiddo neu ei gyflenwad nwy, trydan neu ddŵr.

Dyma enghreifftiau o’r newidiadau mwyaf cyffredin:

 • Symud/gwaredu unedau neu ddrysau gosod
 • Addasiadau i’r gwres canolog
 • Gosod peiriannau golchi neu declynnau eraill
 • Adeiladu patios
 • Dymchwel waliau
 • Gwydro dwbl
 • Gosod tân nwy neu adeiladu lle tân nodwedd
 • Cau cynteddau
 • Estyniadau
 • Ffensys ychwanegol
 • Dysglau lloeren
 • Gosod gwahanol switshis golau
 • Ychwanegu neu symud pwyntiau trydan

Rhaid i berson cymwysiedig gwblhau’r holl waith trydan a nwy a rhaid rhoi copi o’r dystysgrif inni. Ni fydd eich rhent yn cynyddu o ganlyniad i unrhyw welliannau a wnewch, ond chi fydd yn gyfrifol am waith trwsio. Os na fyddwch yn cael caniatâd, efallai bydd tâl yn cael ei godi arnoch i drwsio neu adfer eich cartref. Pan ddaw’ch tenantiaeth i ben, efallai byddwch yn gymwys am iawndal, llai lwfans ar gyfer dibrisiad, am welliant neu newid a wnaethoch ar ôl 1 Ebrill 1994. Mae’n bwysig nodi ei bod yn rhaid ichi gael caniatâd ysgrifenedig gennym ni cyn gwneud unrhyw waith. Cysylltwch â ni i gael gwybod rhagor.