Eich Tim Tai

Mae gennym dîm pwrpasol o Swyddogion Tai sy’n gweithio i’ch cefnogi drwy gydol eich tenantiaeth.

Beth mae fy swyddog tai’n ei wneud?

Mae ein Swyddogion Tai’n delio â phob math o sefyllfaoedd, gan weithio’n agos gyda thenantiaid ac asiantaethau eraill sy’n gallu darparu cymorth a gwasanaethau arbenigol. Os hoffech gysylltu â’ch Swyddog Tai, gallwch gysylltu â ni.

Mae pob Swyddog Tai yn gofalu am tua 850 o eiddo mewn ardal benodol. Maen nhw yma i’ch cefnogi trwy gydol eich tenantiaeth trwy:

 • Gefnogi datblygiad eich cymuned, a’ch helpu i gael gwybod mwy am gymryd rhan.
 • Gweithio i sicrhau bod eich ystâd a’ch cymdogaeth yn lân ac yn daclus, a mynd i gerdded yn rheolaidd o amgylch yr ystadau yn eich ardal.
 • Helpu i gynllunio gwelliannau i’r amgylchedd o’ch cwmpas, gyda’n partneriaid a thenantiaid eraill.
 • Ymdrin ag unrhyw faterion niwsans cymdogaeth neu ymddygiad gwrthgymdeithasol y gallech fod yn eu dioddef.
 • Cynnig cymorth ichi gydag unrhyw faterion tenantiaeth fel newidiadau i’ch amgylchiadau neu ymholiadau am symud cartref neu Eich Cytundeb Tenantiaeth.

Beth mae’r tîm rhent yn ei wneud? Fe fydd y tîm rhent yn:

 • Eich helpu gydag unrhyw ymholiadau am eich cyfrif rhent, gan roi gwybod sut allwch gael cyngor ariannol os ydych yn cael trafferthion yn talu’ch rhent neu os ydych mewn ôl-ddyledion.

Beth mae ein cydlynydd Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol (ASB) yn ei wneud?

 • Mae ein cydlynnydd ASB yn rhoi cefnogaeth i swyddogion tai a rheolwyr wrth ystyried ein prosesau ac ein camau cyfreithiol.
 • Eich cefnogi os byddwch yn dioddef unrhyw fath o gam-drin neu aflonyddu, gan gynnwys troseddau casineb a digwyddiadau hiliol, neu gam-drin domestig yn eich ardal, neu os byddwch yn adnabod rhywun sy’n dioddef y pethau hyn.
 • Rhoi cefnogaeth i chi os ydych yn dioddef neu yn adnabod rhywun sydd yn dioddef unrhyw ffurf o gamdriniaeth ac aflonyddu, yn cynnwys troseddau casineb a digwyddiadau hiliol neu gamdriniaeth domestig yn eich ardal.
 • Datblygu paprtneriaethau allweddol gyda’r heddlu ac asiantaethau eraill i helpu i ddelio gydag Ymddygiad Gwrth Gydmeithasol.

Os oes unrhyw beth nad all ein Swyddogion Tai eich helpu yn ei gylch, gallant eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy’n gallu helpu a’ch cyfeirio at asiantaethau eraill. Gallwch hefyd bori ein hadran cysylltiadau a dolenni defnyddiol i gael gwybod am amrywiaeth o asiantaethau eraill a allai’ch helpu.

Dyma ein Swyddogion Tai:

 • Robert Pughsley
 • Robert Kidd
 • Sarah Davies
 • Catherine Perry

Dyma aelodau ein tim rhent:

 • Ben Woods
 • Joanna Parks
 • Debra Roberts
 • Claire Radford

Ein Cydlynydd Ymddygiad Gwrth Gymdeithasol ydy Hayley Nunns.

Os nad ydych yn gwybod pwy yw’ch Swyddog Tai, cysylltwch â ni drwy ffonio 0303 040 1998, anfon e-bost i enquiries@newydd.co.ukneu neges destun i 07539 115115.

Gofyn am ragor o wybodaeth