Ein safon gosodiadau

Yn Newydd ein nod yw sicrhau fod symud i mewn i’ch cartref newydd mor syml â phosibl. Pan fyddwch yn symud i mewn i’ch cartref bydd yn ddiogel a sicr a hwyrach bydd rhywfaint o waith wedi’i orffen arno. Isod cewch fanylion am y safon y dylech ei ddisgwyl pan fyddwch yn symud i mewn. Mae’n bosibl gwneir rhywfaint o waith ychwanegol ar ôl i chi symud i mewn. Manylir y rhain yn eich pecyn trosglwyddo. Cewch wybod am hyn pan fyddwch yn mynd i edrych ar eich cartref newydd.

Cyffredinol

·         Bydd yr eiddo a’r ardd yn glir o sbwriel.

·         Bydd unrhyw asbestos wedi cael ei wirio a darparir gwybodaeth yn ei gylch.

·         Bydd unrhyw larymau tân a system mynediad drws wedi cael eu gwirio. 

Llawr a Grisiau

·         Bydd y rhain yn ddiogel ac mewn cyflwr da fel y gellir gosod gorchuddion llawr.

·         Bydd gan geginau, ystafelloedd ymolchi a thoiledau orchuddion llawr sydd mewn cyflwr da ac sy’n matsio. 

Drysau a Ffenestri

·         Bydd pob drws allanol yn ddiogel ac yn ddiddos rhag y tywydd.

·         Bydd tair set o allweddau drws ar gael.

·         Bydd pob ffenestr yn ddiogel a bydd yn agor a chau’n hawdd.

·         Bydd gan bob ystafell ddrws mewnol. 

Gwaith trydanol

·         Ble bo modd, bydd yr holl waith trydanol wedi’i wirio a bydd yn gweithio’n ddiogel. Ble nad yw hyn yn bosibl, cynghorir y tenant newydd i gysylltu â’r adran cynnal a chadw cyn gynted â bod trydan ar gael.

·         Bydd o leiaf un soced yn y cyntedd, dau soced dwbl yn y lolfa, un soced dwbl yn yr ystafell fwyta, un soced dwbl mewn ystafelloedd gwely a thri soced dwbl mewn cegin (os yw hynny’n ymarferol).

·         Bydd gan y gegin soced ar gyfer oergell a pheiriant golchi, a phwynt trydan ar gyfer popty neu bwynt cysylltu ar gyfer popty nwy.

·         Bydd gorchudd diogel ar y bwrdd defnyddiwr, set lawn o ffiwsys a bydd pob cylched wedi’i labelu.

Nwy

·         Ble bo modd, caiff pob gosodiad nwy ei wirio a rhoddir tystysgrif diogelwch nwy landlord. Ble nad yw hyn yn bosibl, cynghorir y tenant newydd i gysylltu â’r adran cynnal a chadw cyn gynted â bod nwy ar gael.

Gwresogi

·         Bydd gan yr eiddo system sy’n gwresogi’r holl dŷ.

·         Darparir dŵr poeth o’r system gwresogi.

·         Darparir lefelau addas o awyru ac inswleiddiad er mwyn sicrhau fod gwres yn cael ei ddosbarthu’n dda o fewn ystafelloedd.

Plymwaith

·         Bydd pob plymwaith yn ddwrglos.

·         Bydd plwg a chadwyn gan bob sinc a bath.

·         Caiff y tap cau o’r prif gyflenwad dŵr sy’n dod i mewn ei labelu’n glir.

·         Bydd pob offer iechydol yn lân ac mewn cyflwr gweithio da, yn rhydd o unrhyw galch sydd wedi cronni.

·         Bydd o leiaf tair rhes o deils gwyn 150mm o amgylch y bath ac fel cefnfwrdd i sinciau.

·         Os oes cawod, bydd teils hyd y nenfwd o amgylch y bath.

 Ceginau

·         Bydd o leiaf tri chwpwrdd storio fel y gellir storio bwyd ar wahân i ddefnyddiau glanhau.

·         Ceir o leiaf tair rhes o deils gwyn fel cefnfwrdd i’r wynebau gweithio.

·         Os oes angen adnewyddu’r gegin gwneir hyn yn ystod eich cyfnod yno er mwyn i chi allu datgan eich barn ynghylch golwg a dyluniad eich cegin.

Addurno

·         Cyfrifoldeb y tenant yw addurno’r tu mewn. Mae’n bosib y rhoddir talebau addurno fel help i ailaddurno eich cartref newydd yn unol â disgresiwn Newydd.

·         Lle pennir fod tenantiaid sy’n dyfod i mewn yn anabl yn gorfforol i ddefnyddio taleb addurno, yn unol â disgresiwn y Gymdeithas, gallwn gwblhau gwaith addurno ar ran y tenant newydd.

·         Bydd plastr y waliau a’r nenfwd mewn cyflwr da.

Allanol

·         Bydd gan unrhyw garejys neu siediau ddrysau sy’n ddiogel ac yn weithredol.

·         Caiff y rhannau o erddi sydd dan laswellt eu strimio a’u gadael yn barod i chi eu cynnal a’u cadw.