Hawliau a’ch cyfrifoldebau

Mae gennych chi’r tenant yr hawliau canlynol:

 • Mae gennych yr hawl i gartref heddychlon.
 • Mae gennych yr hawl i fyw mewn cartref sydd mewn cyflwr da ac sy’n cael ei drwsio.
 • Mae gennych yr hawl i gael gwybodaeth glir am gymdeithas Newydd ac am eich cartref.
 • Mae gennych yr hawl i ddweud eich dweud am y ffordd y darparwn wasanaethau.
 • Mae gennych yr hawl i gwyno am bethau yr ydych yn anhapus yn eu cylch.

Dyma’ch cyfrifoldebau chi’r tenant:

 • Rhaid ichi dalu eich rhent – hyd yn oed os ydych yn cael budd-dal tai, chi sy’n gyfrifol am sicrhau bod hwn yn cael ei dalu i Newydd. Os na fydd eich rhent yn cael ei dalu, gallech golli eich cartref.
 • Rhaid ichi roi gwybod inni pan fydd angen trwsio pethau yn eich cartref neu os oes difrod wedi’i wneud i’ch eiddo.
 • Ni chewch ddifrodi eich cartref – os gwnewch chi hynny, bydd gofyn ichi dalu am y difrod.
 • Ni chewch chi na’ch ymwelwyr gamymddwyn na thorri’r gyfraith yn eich cartref a’ch cymuned. Os byddwch yn camymddwyn, efallai y cewch chi’ch troi allan gan ofyn ichi adael eich cartref.
 • Ni chewch redeg busnes o’ch cartref heb ofyn i Newydd am ganiatâd.
 • Rhaid ichi ofyn i Newydd (yn ysgrifenedig) am ganiatâd cyn ichi wneud newidiadau neu addasiadau i’ch cartref e.e. ychwanegu estyniad, newid drysau, ceginau, ystafelloedd ymolchi neu loriau.
 • Rhaid ichi gadw eich eiddo a’ch gardd yn lân ac yn daclus ac mewn cyflwr da.