Eich cytundeb tenantiaeth

Pan fyddwch yn symud i’ch cartref newydd, byddwch yn llofnodi cytundeb tenantiaeth. Yn y cytundeb hwn, nodir beth y gallwch ei ddisgwyl gan Newydd, ond hefyd eich cyfrifoldebau chi’r tenant (y pethau mae’n rhaid ichi eu gwneud).

Mae pob tenant newydd yn cael tenantiaeth gychwynnol. Am y 12 mis cyntaf, mae’r math hwn o denantiaeth yn cynnwys llai o sicrwydd a hawliau na thenantiaeth sicr lawn, er mwyn inni sicrhau y gallwch chi gynnal y denantiaeth yn iawn a bodloni ei holl gyfrifoldebau. Os felly, bydd y denantiaeth gychwynnol yn cael ei throi’n denantiaeth sicr lawn ar ôl 12 mis.

Os nad yw’r denantiaeth wedi’i chynnal yn foddhaol, mae gennym ddau ddewis. Byddwn naill ai’n estyn y denantiaeth gychwynnol am chwe mis arall, neu byddwn yn ei therfynu drwy roi rhybudd cyfreithiol ichi adael eich cartref.

Drwy lofnodi’r cytundeb tenantiaeth, rydych chi’n cytuno eich bod yn deall ac yn derbyn yr holl hawliau a’r cyfrifoldebau am eich eiddo newydd.

Bydd eich cytundeb tenantiaeth yn cynnwys manylion y cyfeiriad, y rhent sy’n cael ei godi, beth y gallwch ei ddisgwyl gennym ni a beth a ddisgwyliwn gennych chi. Byddwn yn trafod hyn gyda chi pan fyddwch yn llofnodi’r cytundeb. Dylech gadw eich copi o’r cytundeb tenantiaeth yn ddiogel oherwydd mae’n bosibl y bydd ei angen arnoch yn y dyfodol; mae hyn yn bwysig os ydych yn cael budd-daliadau.

Yn ystod eich tenantiaeth gychwynnol, cofiwch y canlynol:

  • Nid oes gennych yr hawl i gyfnewid eich tyˆ â thenant arall o gyngor neu gymdeithas tai arall.
  • Ni allwch gynnig llety i neb arall, na hawlio iawndal am welliannau a wnaethoch i’r eiddo.
  • Nid oes gennych yr hawl i brynu eich cartref.

Mae’n bosibl y bydd yr holl hawliau hyn ar gael i chi ar ôl cwblhau cyfnod y denantiaeth gychwynnol. Os ydych yn teimlo nad yw Newydd yn gwneud y gwaith yr ydym yn gyfrifol amdano, mae gennych hawl i roi gwybod i ni, gweithio gyda ni i gael ateb neu gwyno am y gwasanaeth.

Gwarant y Tenant

Cyfres o reolau a safonau lleiaf a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pob Landlord Cymdeithasol Cofrestredig yng Nghymru yw Gwarant y Tenant. Diben hwn yw sicrhau’ch bod chi’r tenantiaid yn cael eich trin yn deg ac yn cael gwasanaeth cyson.

Cyfle cyfartal

Mae Newydd yn cydnabod bod rhai grwpiau ac unigolion yn destun gwahaniaethu annheg mewn cymdeithas.

Bwriad Newydd yw ceisio dileu pob math o wahaniaethu annheg o bob rhan o’n gwaith. Mae hyn yn golygu na fydd pobl yn cael eu trin yn llai ffafriol nag eraill oherwydd eu hoedran, eu hanabledd, am eu bod wedi ailbennu rhywedd, oherwydd priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol nac unrhyw reswm arall.