Iechyd a llesiant

Mae iechyd a llesiant ein tenantiaid o bwys inni. Rydym yn cynnig i’n tenantiaid amrywiaeth o weithdai iechyd sy’n rhoi cyngor ar ffordd iachach o fyw, er enghraifft rhoi’r gorau i ysmygu, colli pwysau, bwyd a maeth, ymwybyddiaeth o gyffuriau ac alcohol ac ymddygiad sy’n creu risg.

Y llynedd cawsom bron i chwarter miliwn o bunnau gan Gronfa Pawb a’i Le y Loteri Fawr er mwyn rhedeg y prosiect Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol (HAPI). Bwriad y prosiect2 flynedd hwn yw gwella iechyd a llesiant pobl leol yn Rhondda Cynon Taf. Am fanylion pellach ynghylch prosiect Hapi cliciwch yma.

Yn ogystal rydym yn cynnig cymorth trechu casglu i denantiaid, ac mae gennym hefyd raglen sy’n darparu teiliau carped a dodrefn cost isel.

Gallwn gynnig cymorth casglu hefyd i denantiaid ac mae gennym raglen teiliau carped a dodrefn cost isel hefyd. 

Prosiect awyr agored yw Gardd Gymunedol Y Barri, lle mae gwirfoddolwyr yn dod i gymryd rhan. Pa well ffordd sydd o fynd allan i’r awyr agored a chynaeafu’r lles i iechyd a geir o fwyta ffrwythau a llysiau ffres! Am fwy o fanylion am y prosiect cyffrous hwn cliciwch yma.

Os oes gennych ddioddordeb cymryd rhan cysylltwch a ni ar 02920 005476 neu ebostiwch jackie.holly@newydd.co.uk