Grwp craffu tenantiaid

Grŵp o'n tenantiaid yw ein Grŵp Craffu sydd yn ymchwilio i Newydd ac yn cael hwyl wrth wneud hynny!

Mae Emma (Cadeirydd), Heather (Ysgrifennydd), Cath, Sandra a John yn cyfarfod unwaith y mis, yn siarad gyda staff Newydd, tenantiaid eraill a hyd yn oed yn mynd ar ymweliadau arfer gorau i gymdeithasau tai eraill. Maen nhw’n ysgrifennu adroddiadau ar eu canfyddiadau ar faes neilltuol o wasanaeth sydd wedyn yn mynd gerbron Bwrdd Newydd neu Cadarn i argymell pa newidiadau sydd angen eu gwneud.

Maen nhw wedi edrych ar sawl maes hyd yn hyn yn cynnwys gwasanaeth cwsmeriaid, adnoddau dynol, gwaith trwsio allan o oriau swyddfa, safon gosod, byw’n annibynnol, dyledion rhent a chasglu rhent, ymgynghoriad tâl gwasanaeth ac ymddygiad gwrth gymdeithasol.

Ar ddiwedd Hydref 2015, teithiodd y grŵp i’r Rum Warehouse a Gwesty'r Titanic yn Lerpwl ar gyfer y Gwobrau Arolygiadau Craffu gan Gwsmeriaid (CSI), a sefydlwyd i arddangos a dathlu arfer da mewn craffu ac arolygu gan denantiaid. Ymhlith cannoedd o gyd-denantiaid, cafodd Emma a John, dau o’r tîm o bump o denantiaid yn Newydd, eu galw i’r llwyfan yn ystod y seremoni i dderbyn y wobr ‘Grŵp Craffu Mwyaf Ysbrydoledig Cymru’.

Ym mis Gorffennaf 2016, enillodd Grŵp Craffu gan Denantiaid Newydd ‘Gwobr Craffu gan Denantiaid’ TPAS Cymru am ail flwyddyn yn olynol, gan ennill y wobr gystadleuol hon am graffu’n llwyddiannus ar 9 maes gwasanaeth ersffurfio’r grŵp yn 2009. Disgrifiodd TPAS Cymru eu hymrwymiad i’r grŵp fel bod yn ‘eithriadol’ a dywedwyd bod eu presenoldeb yn y maes yn ‘ysbrydoledig’.

Os hoffech ddarllen unrhyw un o adroddiadau’r grŵp neu gael copi o’r daflen crynodeb cysylltwch â Tracy James ar 02920 005477 neu e-bostiwch tracy.james@newydd.co.uk.

Mae Grŵp Craffu Newydd yn rhan o Rwydwaith Craffu Cymru. Gwelwch y ffilm isod er mwyn darganfod beth mae'r rhwydwaith yma wedi ei gyflawni. Rydym yn ymddiheuro nad yw'r fideo yma ar gael yn Gymraeg: