Gwobrau a Buddion

Gwobrau a Buddion

Mae ein pobl yn gwneud gwaith da, felly rydyn ni eisiau gofalu amdanyn nhw a’u gwobrwyo am eu gwaith caled. Mor syml â hynny. Dyna pam rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod gennym ni becyn buddion da iawn.

Rydyn ni eisiau creu gweithle lle mae ein pobl yn teimlo’n hapus ac yn mwynhau’r hyn maen nhw’n ei wneud. Rydyn ni’n credu bod staff hapus yn golygu gwell busnes ac rydyn ni’n sicrhau eu bod yn deall beth rydyn ni’n ceisio ei gyflawni a sut y maen nhw’n gallu ein helpu i gyrraedd yno.

Ymunwch â ni ac fe fyddwch yn mwynhau set o fuddion eang eu hamrediad, yn cynnwys:

Pensiwn

Gallwch ymuno â Chynllun Pensiwn Tai Cymdeithasol y Grŵp (SHPS) sef cynllun cyfraniadau wedi’u diffinio (DC). Mae cyfraniadau’n seiliedig ar ganran o’ch cyflog ac fe fyddwch chi’n cyfrannu 4% a ninnau’n cyfrannu 8%. Mae talu i’r pensiwn yn gostwng swm y dreth yr ydych yn ei dalu ac fe fyddwch yn talu cyfraniadau yswiriant gwladol is.

Sicrwydd Oes – gofalu am eich teulu a’ch dibynyddion

Os ydych yn aelod o SHPS mae eich teulu a’ch dibynyddion wedi’u hamddiffyn os ydych yn marw yn ystod eich bywyd gwaith yn cynnwys cyfandaliad o x 3 eich cyflog terfynol a chaiff pensiwn ei dalu i’ch goroesydd ac i hyd at 4 plentyn dibynnol.

Gwyliau

Mae cael amser i ymlacio a threulio amser gyda’ch ffrindiau a theulu yn bwysig. Fe fyddwch yn cael 25 diwrnod o wyliau a gwyliau banc a 3 diwrnod o wyliau dros y Nadolig. Mae gwyliau’n cynyddu gyda hyd gwasanaeth i fyny at 30 diwrnod o fewn 5 mlynedd.

Gallwch hefyd brynu a gwerthu hyd at 5 diwrnod o wyliau blynyddol (pro-rata).

Cydbwysedd gwaith/bywyd

Rydyn ni’n cynnig nifer o drefniadau gweithio hyblyg, lle y gellir trefnu’r rhain, i’ch helpu i wneud y defnydd gorau o’ch amser a hefyd eich galluogi i gydbwyso gwaith a’ch ymrwymiadau cartref a’ch diddordebau. Mae’r rhain yn cynnwys amser hyblyg (cymryd absenoldeb hyblyg gydag oriau cronnus); gweithio rhan amser; gweithio yn ystod tymor ysgol ac oriau cywasgedig. Rydyn ni hefyd yn ystyried ceisiadau am absenoldeb sabothol i deithio neu i astudio.

Hyfforddi, datblygu a thyfu

Rydyn ni wedi ymrwymo i fuddsoddi ynddoch chi ac mae gan pob adran gyllideb benodol ar gyfer hyfforddiant i’ch helpu i ddatblygu’r sgiliau i gyflawni eich rôl i safon uchel a’ch galluogi i dyfu a datblygu.

Hyfforddiant proffesiynol

Gallwn ddarparu cymorth ariannol a diwrnod astudio i fynychu cwrs perthnasol o addysg bellach neu i gael cymwysterau sydd wedi’u nodi fel rhan o ddatblygiad eich gyrfa.

Ffioedd aelodaeth proffesiynol

Os ydych yn aelod o sefydliad proffesiynol perthnasol fe fyddwn yn talu’r ffioedd cofrestru ac aelodaeth blynyddol. Mae hyn yn gymwys i un aelodaeth proffesiynol fesul un cyflogai.

Buddion mamolaeth a thadolaeth

Yn ogystal â buddion mamolaeth statudol, mae gan famau beichiog sydd â dros 2 flynedd o wasanaeth hawl i 20 wythnos o gyflog llawn.

Mae gan dadau hawl i absenoldeb tadolaeth o bythefnos gyda chyflog.

Mae’r hawliau hyn yn berthnasol hefyd i rieni sydd yn mabwysiadu.

Gofalu amdanoch

Mae ein cynllun arian iechyd yn darparu taliadau tuag at gost triniaethau gofal iechyd bob dydd fel triniaethau deintyddol, optegol a ffisiotherapi ac mae pob cyflwr sy’n cynfodoli hefyd wedi’i gynnwys. Mae ein polisi hefyd yn rhoi mynediad i chi i linell gymorth gyfrinachol sy’n darparu cymorth 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer cyngor meddygol, iechyd a lles yn ogystal â chynghori ffôn a mynediad i gynghori wyneb yn wyneb.

Pan fyddwch yn rhy sâl i ddod i’r gwaith, rydyn ni’n cynnig cyfnod cymorth yn atodol at y darpariaethau Tâl Salwch Statudol o hyd at 5 mis ar gyflog llawn a phum mis ar hanner cyflog.

Rydyn ni’n darparu cymorth ychwanegol ar adeg o angen fel marwolaeth perthynas agos neu ddibynnydd. Gellir caniatâu hyd at 5 diwrnod o absenoldeb tosturiol. Mae gan pob defnyddiwr VDU hawl i brofion llygaid am ddim. Gall rhai staff hawlio lwfans tuag at gost sbectol, hyd at £50 am bâr sylfaenol o sbectols neu hyd at £150 os ydych angen lensys arbennig.

Rydyn ni’n talu am gost pigiad ffliw blynyddol.

Mae gennym gynllun aberthu cyflog seiclo i’r gwaith sy’n eich galluogi i brynu beiciau ac offer seiclo ar gyfraddau is gan bod y gost yn cael ei ddidynnu o’ch cyflog misol ac rydych yn talu llai o dreth incwm ac yswiriant gwladol.

Am ddim!

Rydyn ni’n darparu ffrwythau am ddim fel rhan o’n hymrwymiad iechyd a lles i chi.

Mae te a choffi am ddim hefyd felly gallwch gael cymaint o gwpaneidiau ag yr ydych eisiau.

Mae lleoedd parcio am ddim yn ein swyddfeydd.