Diwrnod Jonathan


Enw: Jonathan Abraham

Teitl Swydd: Rheolwr TG (Cyfnod Mamolaeth)

Dyddiad Dechrau: 15 Awst 2016

Disgrifiwch ddiwrnod arferol.

Does dim fath beth a diwrnod arferol! Rwy’n gwneud amrywiaeth o bethau mewn meysydd gwahanol; un dydd mi fydda i’n gweithio ar y gyllideb ac yn trafod telerau gyda thrydydd parti, a’r diwrnod nesa galla i fod yn torchi llewys ac yn prepio iPhones ar gyfer aelodau staff. Mae’r amrywiaeth eang hwn yn gwneud bob dydd yn bleser.

Beth fu’r uchafbwyntiau i chi yma yn Newydd hyd yn hyn?

Yr uchafbwynt oedd hefyd y peth mwyaf anodd, sef creu cyllideb ar gyfer y flwyddyn nesaf. Roeddwn i wedi gwneud hyn yn barod mewn rôl arall ond ddim i’r un graddau. Roedd hi’n anodd casglu’r wybodaeth i gyd ond roedd yn ffordd wych o ddysgu ac mae nawr gen i ddarlun cliriach o fy nghyfrifoldebau.

Pan mae swydd yn cael ei hysbysebu yn Newydd, ydych chi’n dweud wrth bobl eraill am y cyfle?

Mi fyddwn i’n eu hannog i wneud cais. Mae’r staff yma yn gyfeillgar ac yn barod iawn i helpu a hwn yw un o’r swyddi gorau rydw i wedi ei gael ers amser oherwydd yr amrywiaeth. Mae rhai swyddi ym maes TG yn gallu bod yn eang iawn ond o fewn yr un ddisgyblaeth. Mae Newydd yn lle y gallwch chi ddysgu pethau yn ogystal â defnyddio eich profiad: rydych chi’n cael eich annog i newid pethau.

Sut ydych chi’n teimlo wrth ddod i’r gwaith bob bore?

Rydw i’n hapus i ddod i’r gwaith. Dydw i ddim yn “workaholic” ond rwy’n hoffi bod yn brysur ac rwy’n edrych mlaen i’r gwaith, mae e mor wahanol i’r swyddi rwy wedi gwneud o’r blaen. Rwy’n mwynhau dod yma, a pan rwy’n gorffen gyda’r nos rwy’n teimlo fy mod i wedi cyflawni rhywbeth.

Wrth siarad gyda theulu a ffrindiau am Newydd, sut ydych chi’n disgrifio’r cwmni?

Mae’n wych! Oriau gweithio hyblyg, y bobl, yr amgylchedd gwaith, ac mae hi hyd yn oed yn hawdd cyrraedd y swyddfa.

Cymharwch eich amser yn gweithio i Newydd gyda’ch gyrfa hyd yma, sut brofiad yw gweithio i Newydd o gymharu â lleoedd eraill?

Rwy’n llawer hapusach ac mi fyddai fy nheulu yn ategu hyn hefyd. Mae gwaith yn rhan fawr o’ch bywyd ac roeddwn i’n bryderus cyn dod yma gan nad oeddwn i wedi gweithio i gymdeithas tai o’r blaen. Pan fydda i’n gadael ar ddiwedd y cyfnod mamolaeth hwn bydd y profiad yn fy helpu i gael swyddi pellach, ond fe hoffwn i hefyd feddwl fy mod i wedi gadael fy marc yma.

Allwch chi ddweud wrthym ni sut rydych chi’n gweld Newydd fel sefydliad?

Blaengar iawn, yn sicr o safbwynt TG, rydym yn cael ein hannog i fynychu sesiynau hyfforddiant, rhwydweithio a seminarau.

Beth fyddech chi’n dweud wrth bobl am weithio yn y sector tai?

Byddwn i’n argymell y sector i bawb. Cyn dechrau gyda Newydd roeddwn i’n meddwl mai dim ond landlordiaid oedd yn gweithio yn y sector, a doeddwn i ddim yn gwybod am yr holl waith arall sy’n mynd ymlaen fel y prosiectau adfywio cymunedol.

Lle ydych chi’n gweld eich dyfodol gyda Newydd neu o fewn y sector?

Mi fyddwn i wrth fy modd yn aros yn y sector, rydw i wedi mwynhau e llawer mwy nag oeddwn i’n ei ddisgwyl. Rwy wedi cael ambell i her ond dim byd nad oeddwn i’n medru delio ag e. Rôl dros dro cyfnod mamolaeth sydd gen i ar hyn o bryd ond mi fyddwn i’n sicr yn hoffi gweithio i sefydliad o’r maint hwn yn hytrach na mynd yn ôl i gwmni byd-eang. Rwy’n hoffi amrywiaeth y gwaith, mae’n amgylchedd deinamig, chwim. Rwy’n gobeithio ffeindio rôl debyg yn y sector ond mi fyddwn i hefyd yn teimlo’n gymwys i wneud y rôl mewn unrhyw ddiwydiant arall. Dydw i ddim wedi mwynhau fy hun yn y gwaith cymaint ers sbel.