Diwrnod Eleanor & Mirain


Enwau: Eleanor Sawyer a Mirain Davies

Teitl Swydd: Swyddog Ymholiadau Cwsmeriaid

Sut brofiad fu eich siwrnai gyda Newydd hyd yma?

Mirain – Fe ddechreuais i yma ym mis Chwefror 2016 ac mae’r rôl wedi newid ers i fi ddechrau; rydym ni wedi gweld nifer o newidiadau yn yr adran ac mae hi’n llawer prysurach na pan nes i ddechrau. Mae mwy o amrywiaeth i’r rôl ac mae’n rhaid i chi fod yn barod i ddysgu pethau newydd.

Eleanor - Fe ddechreuais i ym mis Mai 2015 ac rydw i wrthi’n cwblhau fy nghymhwyster Lefel 3 mewn Gwasanaethau Tai nawr. Mae hi wedi bod yn siwrnai dda hyd yma. Mae hi’n gallu bod yn anodd gwneud cynnydd go iawn gan nad oes llawer o gyfleoedd ac mae hi’n hawdd siomi pan mae’r swyddi’n mynd yn allanol. Ond mae Newydd yn hapus i roi hyfforddiant os ydych chi eisiau e, ac fe wnawn nhw eich helpu chi i symud ymlaen gyda’ch hyfforddiant. Mae’r rôl yn newid drwy’r amser, does dim byd yn aros yr un peth ac mae’n rhaid i chi ddal gafael ar hen wybodaeth yn ogystal â dysgu pethau newydd.

Disgrifiwch ddiwrnod arferol.

Eleanor – Mae gyda ni rota sy’n cynnwys bod ar y ffôn, creu anfonebau, e-bostio, gweinyddu, ac yn y blaen. Gallwch chi fod ar y ffôn bob dydd ac mi fydd pob dydd yn wahanol.

Mirain – Rydyn ni ar y ffôn am hanner diwrnod bob dydd ac yna rydyn ni’n gwneud rhywbeth arall am weddill y dydd. Rwy’n hoffi’r amrywiaeth.

Eleanor - Ni angen y newid. Mae hi’n braf cael diwrnod o un peth, ond ddim i dreulio’r diwrnod cyfan ar y ffonau. Mae’r swydd yn gallu bod yn llawn straen weithiau; mae’r ymholiadau mor amrywiol rwy’n dal i gael rhai nad ydw erioed wedi eu clywed o’r blaen ac weithiau does dim help ar gael ac mae’n rhaid i chi gadw’r tenantiaid yn aros, sydd ddim yn grêt. Mae’n rhaid i chi fod yn ffynhonnell ddiddiwedd o wybodaeth.

Beth fu’r uchafbwyntiau i chi yma yn Newydd?

Eleanor - Bod yn rhan o dîm da. Rydw i’n dod o gefndir o redeg cynels cŵn ar fy mhen fy hun ond nawr rwy’n rhan o dîm go iawn. Mae pawb yn hyfryd ac mae hi’n braf teimlo fel rhan o rywbeth. Pan chi’n mynd yr ail filltir ac mae’r tenantiaid yn gwerthfawrogi hynny, rwy’n meddwl, ‘fe wnes i waith da!’

Mirain - Mae’n wych pan chi’n gwneud rhywbeth i denant ac maen nhw’n gwir werthfawrogi beth chi wedi ei wneud iddyn nhw. Weithiau rhywbeth mor syml a threfnu atgyweiriad brys a pha mor gyflym mae’r gwaith yn cael ei wneud sy’n cael y diolch.

Sut ydych chi’n teimlo wrth ddod i’r gwaith bob bore?

Mirain – Rwy’n edrych mlaen. Rydyn ni’n cael llawer o hwyl ac er bod y gwaith yn gallu bod yn straen weithiau, mae’n wych ar y cyfan.

Eleanor – Mae hyn oherwydd y tîm. Dydw i ddim yn meindio dydd Llun achos rwy’n edrych mlaen i weld pawb eto.

Pan gewch chi ddiwrnod da yn Newydd, beth sydd wedi digwydd fel rheol?

Eleanor – Pan nad oes unrhyw broblemau mawr wedi codi. Weithiau chi’n cael diwrnod cyfan o alwadau gwael a dy’ch chi methu helpu’r tenantiaid; mae hwna’n ddiwrnod gwael. Diwrnod da yw ateb yr holl ymholiadau gyda neb yn aros am gymorth.

Mirain – Pan rydw i’n feistr ar fy nhasgau gweinyddol rwy’n teimlo fy mod i wedi cyflawni rhywbeth.

Sut mae Newydd yn cymharu â lleoedd eraill fel cyflogwr?

Mirain - Mae’r buddion staff yn well, yn enwedig yr oriau gwaith hyblyg. Dwi erioed wedi cael hyn o’r blaen. Mae gweithio mewn tîm mwy o faint yn wych ac rwy’n hoffi cael y cyfle i siarad gyda gweddill y staff; does 'na neb fyddech chi ddim eisiau dechrau sgwrs ag e.

Wrth siarad gyda theulu a ffrindiau am Newydd, sut ydych chi’n disgrifio’r cwmni?

Mirain – Mi fyddwn i’n dweud fod Newydd yn uchelgeisiol a wastad yn chwilio am ffyrdd newydd o wneud pethau, ac rwy’n hoffi’r socials hefyd.

Eleanor – Mae Newydd yn uchelgeisiol, blaengar, wedi ffocysu ar y tenantiaid, ac mae’n hwyl gweithio yma.

Sut ydych chi’n teimlo fel person nawr o gymharu â chyn i chi ddechrau gweithio i Newydd? Mirain - Rwy’n fwy hyderus. Rwy’n siarad gyda phobl drwy’r amser. Doeddwn i ddim ofn siarad gyda phobl o’r blaen, ond nawr rwy’n gwybod sut i siarad gyda phobl. Rydw i hefyd wedi gwneud ffrindiau yma, dim dim ond cydweithwyr.

Eleanor - Ie, rydw i wedi dysgu i fod yn fwy pendant ac rydw i’n fwy cymdeithasol nawr. Fe ddes i o dîm bach ac rydw i’n gweld mwy o’r tîm yma nawr na fy nheulu. Rydym ni’n gwneud pethau gyda’n gilydd y tu allan i’r gwaith hefyd, sy’n wych. Mae grŵp ohonom ni’n gwneud Hanner Marathon Caerdydd cyn hir.

Sut ydych chi’n teimlo ar ddiwedd y dydd?

Eleanor - Weithiau rydw i’n cyflawni lot a dyddiau eraill mae lot o waith ar ôl i’w wneud ac mae’n gallu teimlo fel boddi, ond mae hi wastad yn dibynnu ar y diwrnod. Pan chi’n methu cael gwared ar un eitem mae 'na bwysau, ond ni gyd yn gweithio gyda’n gilydd i orffen y gwaith.

Beth fyddech chi’n ei ddweud wrth rywun sy’n ystyried gwneud cais am swydd gyda Newydd?

Mirain - Pe tasen i’n adnabod rhywun fyddai’n dda yn y swydd fe fydden i’n dweud wrthyn nhw.

Eleanor – Rydw i wedi dweud wrth bobl pan dwi’n gwybod eu bod nhw’n chwilio. Mae’n lle braf i fod; dim ots am y straen, mae’n werth chweil.

Sut ydych chi’n gweld eich dyfodol gyda Newydd?

Eleanor - Dydw i ddim yn gwybod. Gallai fod yn reit fyr. Rydw i wedi gweithio ym maes gwasanaethau cwsmeriaid ers 2 flynedd nawr ac rwy’n teimlo fy mod i wedi dysgu popeth. Rwy’n barod nawr i drio rhywbeth newydd ond does dim cyfleoedd o fewn Newydd ar hyn o bryd. Yn ddelfrydol fe fyddwn i’n hoffi aros yn y sector tai a pe bydde rhywbeth yn dod i fyny yma bydde hynny’n wych. Dy’ch chi ddim yn sylweddoli faint chi wedi’i ddysgu weithiau. Rydw i wedi dysgu cymaint mewn cyfnod byr iawn. Mae’r Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid yn dîm gwych i fod yn rhan ohono i gic-danio eich gyrfa yn y sector tai; mae’n gyfle i ddysgu am y sector tai, datblygu, cynnal a chadw. Dim dim ond mater o godi’r ffôn yw e, mae 'na lawer o amrywiaeth.

Mirain - Rwy’n mwynhau ac rwy’n hapus yma. Yn y tymor hir fe hoffwn i ymuno â’r heddlu ond mae hyd yn oed y sgiliau rwy wedi eu dysgu yma yn fanteisiol iawn i fi. Rwy’n hapus lle ydw i am nawr. Mae gan ein tîm ni lawer o wybodaeth arbenigol mewn llawer o feysydd. Mae’r rôl yn un heriol ac mae’n rhaid i chi gadw’ch pen. Pan ddechreuais i doeddwn i ddim yn gwybod y peth cyntaf am wasanaethau tai na chynnal a chadw ac rydw i wedi dysgu cymaint yn fy amser yma.