Ein hymrwymiad i gydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym wedi ymrwymo i gydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle a byddwn yn sicrhau bod pawb yn cael ei drin ag urddas a pharch.

Sicrhawn nad oes unrhyw wahaniaethu annheg ar sail hil, cenedligrwydd, tarddiad ethnig, anabledd, rhyw, statws priodasol, crefydd neu gred, oedran, cyfeiriadedd rhywiol neu unrhyw nodwedd amherthnasol arall wrth ddarparu tai, gwasanaethau neu gyflogaeth. Rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau swydd gan bobl o unrhyw gefndir.

Os gwnewch gais i ni am swydd, byddwn:

  • Yn recriwtio ac yn hyrwyddo staff yn seiliedig ar eu gallu a’u haddasrwydd i wneud y gwaith
  • Yn darparu cyfleoedd hyfforddiant a chyfleoedd eraill i’ch helpu i ddatblygu’ch sgiliau
  • Yn sicrhau bod gennych y cyfarpar angenrheidiol i wneud eich gwaith yn effeithiol
  • Yn cymryd camau diymdroi ac effeithiol os byddwch yn wynebu aflonyddu yn y gwaith
  • Yn monitro ein harferion recriwtio i sicrhau nad ydym yn gosod grwpiau penodol o bobl dan anfantais yn anfwriadol ac i nodi ym mha ffyrdd y gallwn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn fwy effeithiol

Mae gennym weithgor cydraddoldeb ac amrywiaeth sy’n cynnwys trawstoriad o staff. Diben y grŵp yw adolygu a hyrwyddo camau gweithredu er mwyn cydymffurfio â’n polisi cyfle cyfartal a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ym mhopeth a wnawn.

Darparwn hyfforddiant blynyddol i wneud ein cyflogeion a’n haelodau bwrdd newydd yn ymwybodol o gydraddoldeb ac amrywiaeth. Cwrs ymwybyddiaeth gyffredinol yw hwn ac mae’n ymdrin â gwahaniaethu ac arfer gorau ar draws pob ffrwd gan gynnwys rhyw, ethnigrwydd, anabledd, oedran, cyfeiriadedd rhywiol a chrefydd, ffydd a chred. Mae hefyd yn hybu ymwybyddiaeth am bolisi’r grŵp ar gyfle cyfartal ac urddas yn y gwaith, ac am y rhwymedigaethau ar staff, er mwyn rhoi’r hyder iddynt herio iaith neu ymddygiad amhriodol. Mae hyfforddiant allanol ar ffrydiau cydraddoldeb penodol ar gael hefyd os cânt eu nodi’n rhan o gynllun datblygu personol cyflogai.

Sicrheir staff lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol fod y grŵp yn cefnogi parau o’r un rhyw a phartneriaethau sifil a bod ein holl fuddion a pholisïau’n estyn i barau o’r un rhyw, fel hawliau pensiwn a pholisïau cyfeillgar i deuluoedd.

Rydym wedi ein achredu â chynllun Hyderus o ran Anabledd fel Cyflogwyr Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn holygu ein bod wedi ymrwymo i gyflogi pobl ag anabledd a byddwn yn gwarantu cyfweliad os oes anabled gyda chi, cyn belled â’ch bod yn cwrdd â meini prawf isaf y swydd gwag. 

Mae ein swyddfeydd i gyd yn hawdd eu defnyddio ac yn cydymffurfio â darpariaethau anabledd Deddf Cydraddoldeb 2010. Mae lifftiau a dolen glywed ar gael yn ogystal â gwybodaeth mewn ffont mawr. Gwnawn ein gorau glas i fodloni’ch anghenion a byddwn yn ystyried gwneud addasiadau rhesymol er mwyn ichi wneud swydd a gweithio i ni.

Mae gennym drefniadau gweithio hyblyg i sicrhau y gallwch gael cydbwysedd gwaith a bywyd ac i fodloni’ch anghenion personol. Efallai byddwch am gymryd amser i ffwrdd i deithio neu astudio, felly gallech ofyn am gael absenoldeb sabothol. Fel arall, efallai bod gennych gyfrifoldebau gofalu am blant neu berthnasau anabl neu oedrannus; os felly, gallwch fanteisio ar ein polisïau cyfeillgar i deuluoedd, fel gweithio hyblyg, cyfnodau mamolaeth a thadolaeth a’r hawl i amser i ffwrdd i ddibynyddion sy’n addas i’ch anghenion.

Rydym yn cefnogi credoau crefyddol ein staff a, thrwy ein horiau gwaith hyblyg, gallwn ddarparu ar gyfer amser gweddïo a dathlu digwyddiadau/diwrnodau sanctaidd neu arferion fel ymprydio. Gallwch gymryd gwyliau neu amser hyblyg, neu ofyn am newid eich oriau gwaith er mwyn ichi ymarfer eich ffydd. Mae ein cod gwisg yn hyblyg ac mae croeso ichi wisgo gemwaith neu ddillad ffydd cyhyd â’u bod yn cydymffurfio â’n safonau iechyd a diogelwch neu wasanaeth cwsmeriaid.

Mewn digwyddiadau cymdeithasol, rydym yn sicrhau bod dewis llysieuol ar gael bob amser, a diodydd ysgafn hefyd. Darperir ar gyfer gofynion dietegol eraill fel halal neu fegan os gofynnir am hynny.

Mae Newydd ar agor i chi, i mi ac i bawb!