Posted 12.10.2017

Prosiect Rooms4U yn ennill gwobr anrhydeddus am arloesedd

Mae Rooms4U, prosiect tai rhannu sy’n cael ei ariannu gan Crisis UK, wedi ennill gwobr anrhydeddus Pat Chown am arloesedd tai.

Wedi ei sefydlu ddwy flynedd ar bymtheg yn ôl gan Gartrefi Cymunedol Cymru, er cof am Pat Chown a roddodd ran fawr o’i bywyd i helpu eraill, cyflwynwyd y wobr a’r wobr ariannol o £1,000 yn ystod Cynhadledd Tai Fawr a gynhaliwyd ar 5ed Hydref yng Ngwesty’r Metropole yn Llandrindod.

Mae Rooms4U, a hyrwyddir gan Gymdeithas Tai Newydd gyda chymorth Cyngor Bro Morgannwg, yn brosiect peilot 2 flynedd a gynhelir ym Mro Morgannwg, a’i ddiben yw helpu pobl ifanc dan 35 oed i ddod o hyd i ddatrysiadau i’w digartrefedd drwy rannu cartref.

Gan ateb gofynion y wobr, sef ‘ymateb i faterion dydd-i-ddydd’, ‘creu syniadau newydd i ddelio â phroblemau cyffredin’ a ‘thaclo materion hirsefydlog’, mae Rooms4U yn dod â phobl ifanc at ei gilydd i gefnogi ei gilydd mewn cartref y gallent ei alw’n gartref iddyn nhw. Defnyddir pethau fel darparu hyfforddiant cyn dechrau tenantiaeth, darparu cymorth cyflogaeth, a gosod meini prawf cyfatebol, er mwyn sicrhau bod tenantiaid yn gallu cynnal tenantiaeth ac edrych yn bositif i’r dyfodol, a hynny mewn amgylchedd cefnogol.

Dywedodd Hazel Davies, Swyddog Prosiect Rooms4U, “Rydw i wrth fy modd fod Rooms4U wedi ennill y wobr anrhydeddus, Gwobr Pat Chown. Pan mae tenant ifanc yn dweud ei fod yn arfer yfed bob dydd, ei fod yn isel ei ysbryd, a’i fod hyd yn oed wedi ystyried lladd ei hun, ond ei fod nawr yn teimlo’n wych am fod ganddo gartref sefydlog mae’n ei rannu gyda phobl o’r un anian, lle mae’n gynnes ac yn bwyta’n dda, a’i fod hyd yn oed wedi dechrau chwilio am swydd, mae’n codi croen gŵydd arna i. Mae Rooms4U yn dangos pa mor bwysig yw hi i gefnogi pobl ifanc drwy amser anodd.”

“Mae cynnig cartref i’w rannu nid yn unig yn darparu amgylchedd sicr a diogel, ond mae hefyd yn arwain at gyflogaeth, gwell iechyd meddwl, a pharodrwydd i ymwneud â gwasanaethau cymorth yn lleol. Rwy’n teimlo’n gyffrous ac yn edrych ymlaen at weld sut mae’n datblygu dros y misoedd nesaf wrth i ni anelu at weithio gyda’r sector rhentu preifat. Bydd y wobr ariannol o £1,000 yn mynd tuag at Fanc Bwyd Y Fro yn y Barri i helpu pobl petai nhw’n cael eu hunain mewn trafferthion ariannol.”

Dyma John Chown, gwr Pat Chown, gyda Hazel Davies o Rooms4U (dde) ac Emma Rowlands o Newydd (chwith)

Darperir cartrefi ar gyfer y prosiect gan ein partneriaid Tai Wales and West, United Welsh, Cymdeithas Tai Hafod, a Newydd, gyda chymorth Cyngor Bro Morgannwg. Wedi ei gomisiynu gan Crisis UK, yr elusen genedlaethol sy’n darparu ar gyfer pobl ddigartref, mae’r prosiect wedi rhoi cymorth i 17 o bobl ifanc symud i gartref sy’n cael ei rannu a hynny yn ystod yr ychydig fisoedd cyntaf o weithgaredd, ac mae wedi ymgysylltu â dros 50 o ymgeiswyr. 

Newyddion diweddaraf