Posted 25.10.2017

Dynes o Rydyfelin ar restr fer gwobr gymunedol genedlaethol

Mae Babs Protheroe o Rydyfelin, dynes 66-mlwydd-oed wirioneddol ysbrydoledig sy’n ddall ac yn dioddef nam ar y clyw, wedi cyrraedd rhestr fer gwobr Groundwork UK Community Leader of the Year.

Bydd Babs yn teithio i seremoni Groundwork Community Awards yn Llundain ar yr 2ail o Dachwedd i ffeindio allan a yw hi wedi ennill yr anrhydedd, ac i ddathlu gwaith grwpiau cymunedol a phobl ysbrydoledig ledled y DU.

Er ei bod hi wedi bod yn hollol ddall ers 14 mlynedd, mae Babs yn berson hynod o actif ac angerddol. Wedi magu tri o blant, dechreuodd wirfoddoli ar gyfer nifer o sefydliadau cenedlaethol, gan gynnwys Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall (RNIB) a’r Girl Guides.

Fel cynghorydd hyfforddedig mae Babs yn arwain llinell gymorth yr RNIB UK ar gyfer rhieni dall, “Talk and support”, o’i chartref ac mae hi wedi cael ei disgrifio gan RNIB fel “gwirfoddolwr a llefarydd amhrisiadwy”.

Mae Babs hefyd wedi bod yn gwirfoddoli gyda’r Girl Guides ers dros 30 mlynedd, yn trefnu gweithgareddau, teithiau a mentora eraill. Mae hi hyd yn oed wedi teithio i India gyda’r sefydliad i ddysgu pobl ifanc mewn ysgol.

Yn ogystal â hyn, fe sefydlodd Babs fore coffi ar gyfer pobl â nam ar eu golwg yn ardal Rhydyfelin ddeng mlynedd yn ôl ar ôl iddi sylwi bod yna fwlch yn y gwasanaeth. Datblygodd hyn i mewn i’r cynllun ‘Sensory Impairment Drop-In Scheme’ (SIDS), gyda mwy na 20 o aelodau yn cyrchu’r gwasanaeth anhepgor hwn ddwywaith y mis. I rai aelodau, dyma’r unig weithgaredd cymunedol y maent yn medru cymryd rhan ynddo.

Ar ôl clywed iddi gyrraedd y rhestr fer ar ôl cael ei henwebu drwy Gymdeithas Tai Newydd, dywedodd Babs, “Ges i sioc anferthol pan glywes i fy mod i wedi cyrraedd y rhestr fer, alla i wir ddim credu y byddai rhywun yn meddwl cymaint o’r hyn rwy’n ei wneud.

"Ar ôl i fi adael ysgol breswyl doedd dim swyddi ar gael i fi oherwydd fy mod i’n anabl, ond roeddwn i’n teimlo bod gen i gymaint i’w gyfrannu. Dywedodd rhywun wrtha i unwaith, paid â ffocysu ar beth alli di ddim ei wneud, mae’n rhaid ffocysu ar beth alli di ei wneud a phwy wyt ti, ac mae hyn wedi aros gyda fi. Rwy’n caru pobl, rwy’n caru cymuned Rhydyfelin a’r bobl o’m cwmpas i sy’n fy helpu i gyrraedd fy nod.

"Os dwi’n ennill, mi fydda i’n rhannu’r wobr gyda’r bobl hyfryd sy’n fy helpu i wneud fy holl waith cymunedol, y gwirfoddolwyr sydd o’m cwmpas i. Mi fyddai’n rhoi sbardun ychwanegol i fi ddyblu faint roeddwn i’n ei gyflawni o’r blaen er mwyn profi fy mod i’n haeddu’r wobr!”  

Dywedodd Graham Duxbury, Prif Swyddog Gweithredol cenedlaethol Groundwork, “Fe hoffwn longyfarch Babs a’r holl unigolion eraill sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer ein gwobrau. Ar ôl beirniadu rhai o’r cynigion rydych chi’n dechrau sylweddoli faint o arwyr bob-dydd eithriadol sydd gennym ni yn ein cymunedau. 

“Diolch i’w hymdrechion nhw mae ein parciau ac ardaloedd agored mewn cyflwr gwell, mae llyfrgelloedd a chanolfannau treftadaeth yn medru aros ar agor, mae banciau bwyd a phrosiectau dodrefn yn parhau i helpu pobl gwrdd â’u hanghenion sylfaenol, ac mae cymunedau yn arwain y gad o ran ailgylchu a defnyddio pŵer adnewyddadwy. 

“Anaml iawn y caiff y cyflawniadau hyn unrhyw sylw tu hwnt i’r gymdogaeth neu’r bobl sy’n cael budd uniongyrchol. Roeddem ni’n meddwl ei bod hi’n bryd newid hynny ac i ddathlu pŵer gweithredu cymunedol. 

“Bydd y Groundwork Community Awards yn taflu golau llachar ar beth sy’n cael ei gyflawni’n barod ac yn dathlu pŵer gweithredu cymunedol.”

Newyddion diweddaraf