Posted 25.10.2017

Cartrefi i bobl hŷn ym Mhenarth yn gwneud argraff dda

Yr wythnos ddiwethaf cafodd tenantiaid Cwrt Gwyn James ym Mhenarth ymweliad gan Faer y Dref, y Cynghorydd Ken Lloyd, yn dilyn newidiadau sylweddol i gynllun eu cartrefi er mwyn cynnal pobl sydd wedi colli eu golwg.

Dan gyfarwyddyd RNIB Cymru, gwnaeth Cymdeithas Tai Newydd addasiadau arloesol tu mewn a thu fas i’r cartrefi ym Mhenarth, cartrefi sydd ar gyfer pobl sy’n 55 oed a hŷn. Yn dilyn asesiad trwyadl gan yr elusen sy’n cynnal pobl sydd wedi colli eu golwg, a chan denantiaid, enillodd Newydd Gwobr Platinwm Visibly Better RNIB Cymru am y gwaith a wnaed.

Mae gwneud y newidiadau sylweddol hyn, fel llwybr mynediad llydan a gwastad o gwmpas yr adeilad, gosod palmant botymog i lawr at y maes parcio, ac uwcholeuo’r cyrbau ger y ffordd, wedi sicrhau bod tenantiaid sydd wedi colli eu golwg yn gallu ffindio’u ffordd o gwmpas, a mwynhau treulio amser yn y gerddi heb boeni am fynediad a diogelwch.

Tu mewn i’r adeilad, mae ardaloedd cymunedol Cwrt Gwyn James nawr yn cynnwys golau sydd wedi ei reoli gan synwyryddion symudiad, ac mae lliwio’r ffenestri wedi atal llacharedd rhag effeithio ar olwg gwael. Mae newidiadau i safle’r arwyddion nawr yn golygu bod tenantiaid yn gallu darllen ar lefel llygaid, neu gyrraedd arwyddion Braillle; ac mae rheiliau llaw lliwgar, yn ogystal â pheintio ardaloedd gwahanol o fewn yr adeilad mewn lliwiau gwahanol, yn golygu bod tenantiaid yn gwybod ble maen nhw yn hawdd.

Roedd Maer y Dref, y Cynghorydd Ken Lloyd, yn awyddus i wybod pa waith oedd wedi cael ei wneud, a beth oedd barn y tenantiaid am y newidiadau; dywedodd, “Roedd Cwrt Gwyn James yn rhagorol; dyma un o’r lleoedd gorau rydym wedi ymweld ag e. Mae’r newidiadau a wnaed yn rhai syml ond yn drawiadol iawn, pethau fel y gwaith peintio drwy’r adeilad.”

Cyflwynwyd Gwobr Platinwm RNIB Cymru i Newydd mewn te dathlu un pnawn ym mis Gorffennaf.

Dywedodd Dave Watkins, Cydlynydd Visibly Better: "Mae ein gwobrau Visibly Better yn gwneud gwahaniaeth anferth i fywyd tenantiaid. Yn aml mae’r newidiadau yn rhai syml iawn, ond yn arwain at leihad mewn damweiniau a chwympiadau. Er mai nod y safonau yw gwella hygyrchedd i bobl sydd wedi colli eu golwg, byddant o fudd i amrediad eang o denantiaid, gan gynnwys pobl sydd â dementia neu broblemau symudedd. Mae’n wych gweld sut mae prosiect Visibly Better yn helpu i wneud pob diwrnod yn well i bobl sydd wedi colli eu golwg."

Pe byddai trigolion lleol am gyfarfod â Maer Tref Penarth, y Cynghorydd Ken Lloyd, mae’n cynnal Bore Coffi Elusennol dydd Mercher 1af Tachwedd 2017 am 10am ym Mharlwr y Maer, Swyddfeydd Cyngor Tref Penarth, West House.

Newyddion diweddaraf