Newyddion diweddaraf / 19.02.2018

Enwch ffordd ac enillwch £50

Tenantiaid yn ciwio i symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn
Mae tenantiaid wedi symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn Cymdeithas Tai Newydd ar Heol Gileston yn Sain Tathan, a elwir nawr yn Hen Iard yr Orsaf.
Gardd Gymunedol y Barri yn mynd o nerth i nerth
Gardd Gymunedol y Barri yn mynd o nerth i nerth ac awgrymiadau gwych ar gyfer eich gardd chi
Newydd ymhlith y gorau yn y DU am ragoriaeth adeiladu
Mae Newydd, cymdeithas dai weddol fach yn ne Cymru, wedi ei henwebu yn y categori ‘Outstanding Development Programme of the Year’ yn yr UK Housing Awards 2016, cystadleuaeth sy’n uchel iawn ei bri.
Cymdeithas dai o Gymru ar restr fer am wobr amrywiaeth Brydeinig
Cafodd Cymdeithas Tai Newydd, sydd wedi ei lleoli yn ne Cymru, ger Caerdydd, ei henwi ar restr fer glodfawr yr UK Housing Awards 2016, am y blaengarwch arbennig a ddangoswyd ganddynt ym meysydd arweiniad ac amrywiaeth.
Dechrau adnewyddiad tai Rhydyfelin ar gost o £745,000
Lansiodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi, ddechrau’r gwaith o adnewyddu fflatiau yn Rhydyfelin ger Pontypridd ddydd Iau 21 o Ionawr 2016.
Y Gweinidog Cyfoeth Naturiol yn ymweld â datblygiad tai Sain Tathan
Ymwelodd y Gweinidog Cyfoeth Naturiol Carl Sargeant â datblygiad Cymdeithas Tai Newydd yn Sain Tathan ddydd Mercher 23 Tachwedd ynghyd â’r Gweinidog Cyllid Jane Hutt, Y Cynghorydd Bronwen Brooks a’r Cynghorydd Cymunedol Acott.
Grŵp tenantiaid eithriadol yn ennill gwobr arall yn yr Oscars craffu
Mae grŵp tenantiaid o dde Cymru wedi cyrraedd yr Oscars craffu, nid unwaith, ond ddwywaith eleni, gan ennill dwy wobr glodfawr.
Cwrs Uwchgylchu yn Gibbonsdown
Mae Gardd Gymunedol y Barri yn cynnig cyfle i drigolion y Barri greu dodrefn yn rhan o gwrs uwchgylchu ar 21 Tachwedd.
Cwrs adeiladu am ddim yn rhoi cyfle i bobl yn y Barri gael swydd
Cafodd dynion a menywod o ardal y Barri hwb yn y maes adeiladu yn ddiweddar ar ôl dilyn cwrs am ddim.
Syrfëwr mwyaf ysbrydoledig de Cymru yn cystadlu am wobr genedlaethol
Mae un o arbenigwyr tai mwyaf dawnus De Cymru, Kathryn Morris o Gaerdydd, wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Gwobrau Syrfëwr Ifanc y Flwyddyn Matrics Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig eleni.
Gardd Gymunedol y Barri yn diolch i gwsmeriaid Waitrose
Hoffai Gardd Gymunedol y Barri fynegi ei hapusrwydd a diolch i Waitrose a’i gwsmeriaid am rodd o £430 o’i chronfa ‘Community Matters’.
Mynnwch ein newyddion diweddaraf, cofrestrwch am ein diweddariad