Posted 31.10.2017

Nid un ond 3 o fenywod Newydd ar restr fer Gwobrau Women in Housing

Mae Cymdeithas Tai Newydd yn gallu brolio bod ganddynt dalent gwirioneddol gan fod, nid un, ond tair menyw ar restr fer Gwobrau Women in Housing, digwyddiad sydd i’w gynnal ym Manceinion ar 2il Tachwedd.

Gan ddangos ehangder talent staff, tenantiaid ac aelodau’r Bwrdd, mae pob un o’r tair menyw yn cynrychioli gwahanol adrannau o’r gymdeithas tai. Enwebwyd Cath Kinson, un o denantiaid Newydd yn y Barri, am y wobr Arweinydd Cymunedol Gorau; mae Lyn Bond, sydd hefyd yn un o denantiaid Newydd, wedi ei henwebu yn y categori Aelod Bwrdd Mwyaf Effeithiol, ac mae Rachel Honey-Jones ar y rhestr fer yn y categori Gweithiwr Proffesiynol Rhagorol ym Maes Tai.

Nod y 5ed rownd o Wobrau Women in Housing blynyddol yw dathlu’r hyn mae menywod wedi’i gyflawni yn y sector tai, hyrwyddo cyfraniad arloesol menywod, ac annog menywod i ffynnu.

Nid yn unig mae Cath Kinson, a enwebwyd yn y categori Arweinydd Cymunedol Gorau, wedi helpu i wella’n sylweddol ddarpariaeth gwasanaethau Newydd yn ei rôl fel aelod o’r Grŵp Craffu, ond mae hefyd wedi bod yn ymwneud yn helaeth â gweithgareddau adfywio cymunedol i helpu tenantiaid i ddysgu sgiliau newydd, dod yn agosach at gael gwaith, a chael eu cynnwys yn y byd digidol. Ar ôl dod yn un o denantiaid Newydd yn 2003 ac yn dilyn cyfnod o iselder, penderfynodd Cath fod yn rhaid iddi wneud rhywbeth i drechu ei hiselder, ac fe gymerodd rôl arweiniol wrth drefnu gweithgareddau cymdeithasol ar gyfer ei chynllun tai. Ymhen dim o dro roedd ei brwdfrydedd heintus a’i sgiliau trefnu ardderchog wedi gwella pethau i’r bobl eraill oedd yn byw yn yr un cynllun â hi.

Mae Rachel Honey-Jones, Rheolwr Adfywio Cymunedol Newydd, yn awyddus i ddatblygu sgiliau pobl eraill, mae’n arwain ar gydraddoldeb, ac mae’n cymryd diddordeb diffuant mewn sicrhau bod ansawdd y gwasanaeth yn ddilys yn hytrach nag yn symbolaidd. Yn ddiweddar enillodd dros £750,000 o’r Gronfa Loteri Fawr er mwyn parhau i ddarparu prosiect iechyd a lles am bum mlynedd arall. Cyn gweithio mor llwyddiannus i Newydd roedd hi’n gweithio gyda chymunedau drwy gyfrwng y prosiect i2i yng nghymoedd De Cymru, a chafodd le yn y rownd derfynol yng Ngwobrau 24 Arweinydd Ifanc ym Maes Tai yn 2015, cyn ymuno â Newydd ym mis Mai 2016.

Dechreuodd Lyn Bond, a gafodd ei henwebu yn y categori Aelod Bwrdd Mwyaf Effeithiol, wirfoddoli yn y gymuned gyda’i chymdeithas tenantiaid lleol yn Rhydyfelin, ac yna ymunodd â Bwrdd Newydd wyth mlynedd yn ôl. Mae Lyn wedi bod yn ysbardun o blaid achos ymgysylltiad tenantiaid yng Nghymru, hi oedd un o’r tenantiaid cyntaf i gael ei phenodi’n arolygwyr gan y rheoleiddiwr, a bu’n aelod o Banel Cynghori Tenantiaid Llywodraeth Cymru. Yn 2011, Lyn oedd enillydd haeddiannol y Tenant Mwyaf Ysbrydoledig, gwobr Ffederasiwn Tenantiaid Cymru, ac yn 2016 enillodd Lyn gategori Hyrwyddwr Tai yng Ngwobrau Tai Cymru.

Dywedodd Rachel Honey-Jones, “Rwy’n hynod o falch y bydd dwy fenyw ymroddgar iawn rwy’n cydweithio’n agos â hwy, yn teithio gyda mi i’r seremoni yr wythnos nesaf, nid yn unig i gynrychioli Newydd ond i gynrychioli’r holl fenywod sy’n gweithio’n galed ym myd tai cymdeithasol yng Nghymru. Mae Lyn yn teimlo’n angerddol am hawliau ac mae’n cyfrannu cymaint i’r ehangder gwybodaeth sydd o fewn Bwrdd Newydd. Yn yr un modd mae Cath yn hoffi pobl yn fawr, ac wrth ei bodd yn gweithio dros bobl eraill. Gobeithio y gall y tair ohonom ddod â’r aur yn ôl i Gymru!” 

Newyddion diweddaraf