Posted 12.07.2017

Gwobr Platinwm i Newydd am Gartrefi Penarth

Ar ôl gwneud y newidiadau arloesol y tu fewn a thu allan i’r datblygiad ym Mhenarth, derbyniwyd Newydd y Wobr Platinwm gan RNIB Cymru am y gwaith a chafodd ei wneud i gynnig cymorth i bobl sy’n colli eu golwg.

Mae newidiadau mawr allanol, gan gynnwys llwybr llydan o amgylch yr adeilad, palmant botymog yn arwain at y maes parcio ac uwcholeuo’r cyrbau ger y ffordd, wedi gwneud yn siwr bod tenantiaid sy’n collie u golwg yn gallu symud o amgylch y lle a mwynhau treulio amser yn y gerddi heb orfod poeni am hygyrchedd a’u diogelwch.

Yn fewnol, mae ardaloedd cymunedol Cwrt Gwyn James nawr yn cynnwys golau wedi eu rheoli gan synwyryddion symudiad a mae lliwio ffenestr yn atal llacharedd rhag effeithio ar olwg gwael. Mae newidiadau i safle arwyddion nawr yn golygu bod tenantiaid gallu darllen ar lefel llygaid neu i gyrraedd arwyddion Braille; gyda rheiliau llaw lliwgar a pheintio cyferbyniad o fewn yr adeilad yn golygu bod tenantiaid gallu adnabod lle y mae nhw yn hawdd.

Mae tenantiaid hyfforddedig Newydd wedi asesu gwaith y contractwyr (LCB Construction) yn fanwl iawn, gyda cymorth Cathryn Hughes o RNIB Cymru. Drwy gydol y broses, bu’r tîm yn sicrhau bod y gwaith yn cyrraedd safonau ac yn addas i’w cyd-denantiaid.

Dywedodd Heather Douglas, un o denantiaid Newydd ac Asesydd Cynllun RNIB Cymru. “Rwyf wedi byw yng Nghwrt Gwyn James ers 2006 ac fel Asesydd Tenant RNIB rwyf wedi gweld newidiadau positif i gyrraedd safonau RNIB ‘Visibly Better’. Mae’r lliwiau gwrthgyferbynol a’r Braille ar y waliau a’r drysau yn ddefnyddiol iawn i denantiaid â nam ar y golwg. Mae’r llwybr o amgylch y cynllun yn darparu tenantiaid â mynediad i leiniau dillad ac i’r ardd, ac mae’r goleuo tu allan yn darparu diogelwch ychwanegol. Mae’r gwelliannau yma wedi gwneud Cwrt Gwyn James yn lle diogel a dymunol i ni gyd.”

Cyflwynwyd y wobr i Jason Wroe, Cyfarwyddwr Tai yn Newydd, gan Ansley Workman o ‘Visibly Better’ yn RNIB Cymru ddydd Mercher y 12fed o Orffennaf yng nghanol dathliadau yng Nghwrt Gwyn James. 

Newyddion diweddaraf