Posted 14.09.2017

Dathliad i bobl hŷn y Fro ar ôl derbyn arian loteri

Cafodd pobl hŷn sy’n byw mewn cynlluniau byw’n annibynnol ym Mro Morgannwg  barti ar 14 Medi ar ôl derbyn £2,000 oddi wrth raglen “Dathlu” Cronfa Loteri Fawr.

Daeth mwy na 60 o bobl sy’n byw yng nghartrefi Cymdeithas Tai Newydd ar gyfer pobl 55 ac yn hŷn i Neuadd Goffa’r Barri i fwynhau parti ar thema treftadaeth Gymreig, gyda chynnyrch bwyd o Gymru, cerddoriaeth fyw a seremoni wobrwyo.

Cyflwynodd Jane Hutt AC wobrau i denantiaid ar y diwrnod. Dywedodd, “Roeddwn yn falch iawn o gael ymuno â’r dathliad hyfryd hwn sydd wedi dod â thenantiaid at ei gilydd a chreu teimlad o gymuned go iawn, rhywbeth a all helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac unigedd ymysg pobl hŷn.”

Derbyniodd Newydd £2,000 oddi wrth raglen “Dathlu” Cronfa Loteri Fawr y llynedd er mwyn trefnu digwyddiad dathlu i ddiolch i denantiaid am eu gwaith caled wrth ddod â’u cymunedau clos at ei gilydd yn y cynlluniau tai.

Yn dilyn ymchwil gan YouGov ar ran Cronfa Loteri fawr, darganfuwyd na all 6 allan o 10 o bobl gofio dod at ei gilydd fel cymuned i ddathlu – nod y gronfa oedd newid hyn.

Dywedodd Maud Mackowiak (canol uchod), tenant yng Nghwrt Elis Fisher, un o gynlluniau byw’n annibynnol Newydd yn Y Barri, “Golygodd yr arian loteri hwn ein bod ni wedi medru dod at ein gilydd a chwrdd gyda chriw gwych o ffrindiau. Dydw i ddim yn mynd allan mor aml â hynny felly mae’r digwyddiad wedi bod yn hyfryd, gan ganiatáu i ni wneud rhywbeth rydym wrth ein bodd yn ei wneud. Mae tenantiaid o’r holl gynlluniau wedi gwneud gymaint o ymdrech i drefnu’r digwyddiad, o greu addurniadau bwrdd i baratoi anrhegion bychain, mae popeth yn edrych yn wych. Rydyn ni wedi mwynhau pob munud o’r dathliad!”

Mae 170 o denantiaid rhwng 55 a 100 oed yn byw ym mhum cynllun byw’n annibynnol Newydd. Mae’r fflatiau wedi eu cynllunio ar gyfer pobl sengl a chyplau dros 55 oed, neu ar gyfer pobl 50 oed ac yn hŷn sydd wedi’u cofrestru’n anabl neu sy’n derbyn meddyginiaeth barhaol ar gyfer afiechyd. Gydag aelod o staff ar y safle yn ystod oriau gwaith, mae byw’n annibynnol yn opsiwn perffaith ar gyfer y rheini sy’n chwilio am amgylchedd diogel ond sydd hefyd eisiau cadw eu hannibyniaeth. Os hoffech chi fwy o wybodaeth, ewch i www.newydd.co.uk neu ffoniwch Newydd ar 0303 040 1998.

Newyddion diweddaraf