Posted 03.10.2017

Dyfarnu £769,000 o arian loteri i brosiect iechyd RhCT

Mae Cymdeithas Tai Newydd wedi derbyn mwy na thri chwarter miliwn o bunnau oddi wrth Gronfa Loteri Fawr Pawb a’i Le er mwyn ymestyn eu prosiect iechyd a lles ledled Rhondda Cynon Taf.

Dechreuodd y prosiect hapi (iach, uchelgeisiol, ffyniannus a chynhwysol) fel peilot yn 2015 pan dderbyniwyd £238,000 oddi wrth yr un gronfa i helpu mwy na 800 o bobl i wella eu hiechyd a lles yn Rhydyfelin a’r Ddraenen Wen.

Nawr, ddwy flynedd yn ddiweddarach ac ar ôl pasio’r holl dargedau drwy weithio gyda thros 1,400 o unigolion, bydd y prosiect hapi yn darparu gwasanaeth cyfannol i gyfranogwyr drwy lenwi’r bylchau yn y gwasanaethau iechyd a lles sy’n bodoli’n barod, ac atgyfeirio cyfranogwyr ymlaen at ddarpariaeth leol lle bo angen.

Yn dilyn y cais llwyddiannus am nawdd gan Gronfa Loteri Fawr, bydd y tîm yn parhau i fod wedi’i leoli yn Hyb Cymunedol Newydd yn Rhydyfelin, a bydd cefnogaeth ychwanegol nawr ar gael i drigolion yn Nhonteg, Beddau, Llantrisant a Chwm Cynon dros y 5 mlynedd nesaf. Ymysg y gweithgareddau fydd yn cael eu darparu mae mentrau bwyta’n iach, gweithgareddau corfforol, hyfforddiant cyflogaeth, cyfleon gwirfoddoli a gweithdai lles emosiynol ar reoli straen a magu hyder.

Gan danlinellu pwysigrwydd y rhaglen Pawb a’i Le, dywedodd Rona Aldrich, Aelod o Bwyllgor Cymreig y Gronfa Loteri Fawr, “Mae rhaglenni fel Pawb a’i Le yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cymaint o bobl mewn cymunedau ledled Cymru. Mae’n cyflawni ein haddewid i ddefnyddio arian Loteri Cenedlaethol i adfywio ac ailfywiogi cymunedau, taclo anfantais yn uniongyrchol, a gadael etifeddiaeth barhaol.”

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Rwy’n eithriadol o falch fod y prosiect hwn wedi cael ei ymestyn. Mae llawer o bobl wedi dweud wrthym ni bod hapi wedi gwneud gwahaniaeth enfawr i’w bywydau, felly mae’r ffaith ein bod ni nawr yn medru cynnig cefnogaeth i 5,500 o bobl dros y bum mlynedd nesaf yn wych. Byddwn yn recriwtio rhagor o staff dros y misoedd nesaf ac rydym yn edrych ymlaen at ddechrau gweithredu cyn gynted â phosib unwaith eto.”

Newyddion diweddaraf