Ymestyn tymor eich les

Mae gan y rhan fwyaf o lesoedd fywyd o 125 blwyddyn. Mae lesoedd newydd o’r hyd yma yn gwbl ddigonol i gael morgais, cadw gwerth eich eiddo ac i’r rhan fwyaf o ddibenion eraill. Dros gyfnod o amser fe fydd bywyd eich les yn gostwng ac fe ddaw amser pan y dylech ystyried ei hymestyn. Dylech wneud hynny oherwydd os ydych yn berchen ar eiddo gyda les gymharol fer gallai effeithio ar eich gallu i gael morgais ac efallai y bydd gwerth eich eiddo yn gostwng.

Does dim amser penodedig y dylech wneud cais i ymestyn eich les, ond gall fod yn ddrutach ymestyn lesoedd gyda bywyd o lai nag 80 mlynedd.

Os ydy’ch les yn dod at ddiwedd ei hoes dylech gysylltu â ni cyn gynted â phosibl i drafod estyniad.

Sut y gallaf ymestyn fy les?

Y peth cyntaf y dylech ei wneud ydy cysylltu gyda ni. Yn y rhan fwyaf o achosion fe fyddwn yn gallu eich tywys trwy’r broses. Mae sawl cam i’w dilyn. Mae rhestr o’r prif gamau ar gael isod.

1. Peth cyntaf i’w wneud ydy sefydlu eich cymhwysedd. Fel rheol fe fyddwch yn gallu gwneud cais os ydych wedi bod yn berchen ar y les am ddwy flynedd o leiaf. Mewn rhai achosion efallai y byddwn yn cytuno i ymestyn eich les ar yr adeg yr ydych yn ei phrynu.

2. Fe fyddwn yn eich cynghori i benodi prisiwr a chyfreithiwr. Mewn achosion syml efallai na fydd hynny’n hanfodol ond rydym yn eich cynghori i wneud hynny i ddiogelu eich buddiannau eich hun.

3. Fe fydd angen i chi neu eich cyfreithiwr wneud cais i ymestyn y les. Mewn achosion syml gellir gwneud hyn yn anffurfiol trwy lythyr. Mewn achosion eraill efallai y bydd rhaid i chi gyflwyno hysbysiad tenantiaid ffurfiol yn gwneud cais i newid y les.

4. Fe fyddwn yn ateb y llythyr neu’r hysbysiad. Yn y rhan fwyaf o achosion fe ddylem allu cytuno gyda’ch cynigion. Mewn rhai achosion efallai y byddwn angen gwybodaeth ychwanegol neu fe fyddwn yn anfon gwrth gynigion atoch chi. Os nad ydym yn cytuno gyda’ch cais fe fyddwn yn rhoi’r rhesymau i chi.

5. Os ydym yn cytuno gyda’ch cynigion efallai y byddwn angen blaendal i dalu rhan o’n costau.

6. Os nad ydym yn cytuno gyda’ch cais mae gennych hawl i apelio.

Costau ynghlwm ag ymestyn eich les

Fe fydd y rhain yn amrywio yn ôl yr amgylchiadau a gallai fod yn filoedd o bunnoedd. Gallant gynnwys:-

  • Ffioedd cyfreithiol
  • Ffioedd prisio
  • Costau landlord
  • Costau premiwm les.

Rhagor o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ymestyn eich les gan y Gwasanaeth Cynghori Lesddaliad. Ffôn 020 7383 9800.