Taliadau gwasanaeth

Mae taliadau gwasanaeth yn cael eu gwneud gan denantiaid a lesddeiliaid am y gwasanaethau a ddarperir gan Newydd fel cynnal a chadw tir a glanhau ardaloedd cymunedol. Yn eich les, nodir pa bethau y gall Newydd godi amdanynt, neu beidio, a’r gyfran i’w thalu gan bob lesddeiliad unigol.

Gosodir taliadau gwasanaeth yn flynyddol a gallant amrywio o’r naill flwyddyn i’r llall a chynyddu a gostwng. Bydd lesddeiliaid yn cael amcangyfrif o’r taliadau ym mis Chwefror bob blwyddyn.

Mae’ch tâl gwasanaeth yn cynnwys tâl am yswiriant adeiladau. Mae hwn yn sicrhau eich bod wedi’ch diogelu am unrhyw ddifrod strwythurol i’r adeilad. Sylwch nad yw hwn yn eich diogelu ar gyfer eich cynnwys personol. Mae copi o’r polisi yswiriant ar gael ar gais.

Bydd Newydd yn mynd ati’n rheolaidd i fonitro’r gwasanaethau a ddarperir gan ein contractwyr ac yn anfon holiadur boddhad at bob lesddeiliad bob blwyddyn.

Beth fydd yn digwydd os na fyddaf yn talu?

Mae’r gofyniad i dalu’ch taliadau gwasanaeth yn rhwymedigaeth gyfreithiol sydd wedi’i gosod yn eich cytundeb les. Os ydych yn cael trafferth yn talu’ch taliadau, cysylltwch â ni oherwydd mae’n bosibl y gallwn eich helpu gyda’n gwasanaeth cyngor ariannol a chyd-drafod trefniant talu.

Y dewis olaf bob amser yw cymryd camau cyfreithiol i adennill dyled o daliadau gwasanaeth, ond os nad ydym wedi gallu cytuno ar drefniant talu, efallai byddwn yn cysylltu â’ch benthyciwr morgais neu’n ceisio adennill y ddyled drwy lys mân ddyledion. Gallai hyn arwain at ddyfarniad ariannol a gosod pridiant ar eich cartref.

Os na fyddwch yn talu’ch tâl gwasanaeth, dylech wybod hefyd y gallech fod yn peryglu unrhyw yswiriant adeiladu sy’n rhan o’ch taliadau.

Mewn rhai amgylchiadau, gallai Newydd wneud cais i’r Llys derfynu eich Les am eich bod wedi torri’r amodau. Gallai hyn gynnwys peidio â thalu ôl-ddyledion taliadau gwasanaeth neu achosi niwsans a/neu aflonyddwch i’ch cymdogion. Mae fforffediad yn ateb difrifol ac, am ein bod yn landlord cyfrifol, ni fyddwn yn defnyddio hwn heblaw bod gwir angen er mwyn diogelu buddiannau’r Gymdeithas, ei thenantiaid a Lesddeiliaid eraill. Cyn gwneud cais am fforffediad am daliadau gwasanaeth heb eu talu, byddai’n rhaid inni fodloni Tribiwnlys Prisio Lesddaliadau fod y taliadau’n rhesymol ac nad oedd y Lesddeiliad wedi gwneud unrhyw ymgais i’w talu.