Bro Morgannwg

De Cymru

Mae Bro Morgannwg yn ne Cymru ar yr arfordir rhwng Caerdydd a Phen-y-bont ar Ogwr. Prif drefi'r Fro ydy Y Barri, Y Bont-faen, Penarth a Llanilltud Fawr. Yn ogystal, mae milltiroedd o Arfordir Treftadaeth ar hyd ein glannau, a digon o hwyl glan y môr ar Ynys Y Barri a'n traethau eraill.

Mae Bro Morgannwg yn ne Cymru ar yr arfordir rhwng Caerdydd a Phenybont. Mae yna bedair tref - Barri , Y Bont-faen , Llanilltud Fawr a Phenarth - yn ogystal â arfordir trawiadol Treftadaeth Morgannwg a hwyl ar lan y môr yn Ynys y Barri.

Ar garreg drws ein prifddinas fywiog, mae Bro Morgannwg yn boblogaidd am reswm. Mae digon o ddrama yn y tirwedd - mae cyrchfannau gwyliau a thaethau Ynys y Barri a'r Rhws yn taro ar gefn gwlad a bryniau gwyrdd hyfryd. Dim rhyfedd bod Gavin and Stacey wrth eu boddau.

Ein eiddo

Mae gennym amryw helaeth o dai yn y sir yn cynnwys tai teras traddodiadol, fflatiau byw'n annibynnol i bobl dros 55 oed, fflatiau modern a tai mewn ardaloedd gwledig (gweler Thaw Close isod) hyd at fflatiau mewn ailddatblygiad hen gapel ac hefyd ailddatblygiad gwesty. Gyda mwy na 1500 o dai yn sir gyda chysylltiadau trafnidiaeth gwych, gobeithiwn fod yna eiddo sy'n addas i chi. Noder taw ond canran o'n eiddo sydd yn wag ar un tro.

Sut i wneud cais am gartref

Cliciwch ar y botwm gwyrdd 'Gwneud cais am gartref' isod er mwyn gweld tai sydd ar gael ar hyn o bryd ac hefyd i fynegi diddordeb mewn eiddo gwag. Fe fyddwch yn cael eich trosglwyddo i Homes4U sef y cofrestr tai ar gyer y sir. Bydd yn rhaid i chi ymaelodi gyda'r rhestr tai er mwyn mynegi diddordeb yn ein eiddo.

Gwneud cais am gartref

Os hoffech ddysgu mwy am ein heiddo gwag ar hyn o bryd ym Mro Morgannwg, neu os hoffech wybod mwy am wneud cais am gartref yn yr ardal hon, cliciwch ar y botwm isod.

Cofrestri am gartref

Archwiliwch pob sir