Gwneud cais am gartref

A ninnau’n gymdeithas tai, cynigiwn gartrefi i’r bobl sy’n fwyaf addas i’r cartref penodol hwnnw. Bydd yr amser y bydd rhaid ichi aros nes bod cartref addas ar gael yn amrywio yn ôl eich anghenion ac ymhle yr hoffech fyw.

Yn gyntaf mae angen ichi ddewis ym mha sir yr hoffech fyw. Ar ôl ichi benderfynu ar eich sir, yn ôl pob tebyg bydd angen ichi gofrestru gyda’r gofrestr tai cyffredin. Mae gan y rhan fwyaf o awdurdodau lleol gofrestr tai cyffredin neu maent ar fin newid i ddefnyddio un.

Rhestr yw cofrestr tai cyffredin o bobl sydd wedi gwneud cais am gartref mewn ardal benodol (sef ardal awdurdod lleol fel arfer). Fe’i defnyddir gan gymdeithasau tai a’r cyngor yn yr ardal honno i ddyrannu cartrefi i bobl yn yr angen mwyaf.

Mae tai yn cael eu blaenoriaethu ar sail asesiad angen. Y mwyaf hyblyg y gallwch fod o ran dewis llety ac yr ardal rydych yn barod i fyw ynddi, y mwyaf tebygol y byddwch o lwyddo wrth gynnig am eiddo. Fodd bynnag, nid yw hyn yn sicrhau unrhyw gynnig o lety o hyd.

Mae gan Gyngor Rhondda Cynon Taf gofrestr tai cyffredin ac mae gwybodaeth am hyn a dewisiadau tai eraill ar gael ar ei gwefan Homefinder RCT.

Yr enw ar y gofrestr tai cyffredin ym Mro Morgannwg yw Homes4u ac mae hysbysebion am eiddo gwag i’w gweld mewn papurau newydd lleol ym Mro Morgannwg.

Mae Cyngor Sir Powys wedi sefydlu ei gofrestr tai cyffredin yn ddiweddar, mae mwy o wybodaeth ar ei gwefan.

Gallwch ddod o hyd i Gofrestr Tai Gyffredin Cyngor Sir Caerdydd ar eu gwefan.

Ar ôl ichi gael eich cofnodi a'r gofrestr tai cyffredin bydd angen ichi gynnig am eiddo gwag sy’n cael ei hysbysebu mewn nifer o ffyrdd, mewn papurau newydd lleol, ar wefannau ac yn y post. Mae’r cyfan yn dibynnu ar yr awdurdod lleol a ddewiswch.

Am dai yn ardal Castell-nedd Port Talbot, cwblhewch y ffurflen yma a'i ddanfon yn ôl i Cherie, ein Cydlynydd Gosodiadau wrth ebostio lettings@newydd.co.uk Os oes gennych unrhyw gwestiynau gofynnwch am Cherie pan yn ffonio 0303 040 1998.