Sut ydw i'n gwneud cais?

Mae llawer o bobl yn credu bod y broses o brynu cartref trwy ein cynllun perchentyaeth cost isel yn anodd, ond mae’r broses yn syml mewn gwirionedd! Rydym wedi ei rhannu’n 5 cam hawdd eu dilyn i’ch helpu i brynu'r cartref sy’n mynd â’ch bryd:

Cam 1: Y cais

Bydd angen i chi gofrestru gydag Aspire2Own, cynllun a reolir gan Gyngor Bro Morgannwg sy'n cynorthwyo prynwyr tro cyntaf. Rhaid i chi lenwi ffurflen gais sydd ar gael ar wefan Cyngor Bro Morgannwg neu drwy ffonio 01446 709476.

Sylwer bod polisi gwerthu lleol ar waith ar gyfer y cynllun hwn a rhoddir blaenoriaeth i’r ceisiadau sy'n bodloni'r meini prawf pan dderbynnir nifer o geisiadau.

Cam 2: Ymgynghori â chynghorydd morgeisi

Mae ymgynghori â chynghorydd morgeisi yn bwysig er mwyn cynnal asesiad ariannol ac er mwyn sicrhau eich bod yn gymwys i gael morgais. Bydd y cynghorydd morgeisi yn:

  • Rhoi cymorth i chi benderfynu a allwch chi fforddio prynu'r eiddo o'ch dewis; a
  • Rhoi gwybodaeth i chi ynglŷn â dewis y morgais gorau i chi.

Gall y Cynghorydd Morgeisi edrych ar y farchnad forgeisi a’ch helpu i drefnu morgais, os hoffech iddo wneud hynny. Gall eich cynorthwyo i lenwi ffurflen gais y morgais, gwneud y cais ac ymdrin â’r gwaith o brosesu'r cais i chi, gan arbed amser gwerthfawr i chi a sicrhau eich bod yn cael y math cywir o forgais y mae gennych hawl iddo.

Os ydych yn dymuno trefnu eich morgais eich hun, rhaid i chi sicrhau eich bod yn siarad gyda banciau a chymdeithasau adeiladu a gwneud yn siŵr eich bod yn eu hysbysu eich bod yn prynu drwy ein cynllun rhannu ecwiti a pha gyfran yr ydych yn ei phrynu. Bydd angen i chi wneud penderfyniadau am forgais yn eithaf cyflym gan fod darparwyr benthyciadau yn cymryd o leiaf 21 diwrnod i wneud cynnig morgais a bydd disgwyl i forgais gael ei gymeradwyo ar eich cyfer o fewn pedair neu bum wythnos erbyn y cam hwn yn y broses.

Cam 3: Cadw cartref

Ar ôl i chi weld y cartref yr ydych yn dymuno ei brynu ac i’ch cais gael ei gymeradwyo gan gyngor Bro Morgannwg a Newydd, byddwn yn cysylltu â chi wedyn i drefnu i chi gael gweld y cartref y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Mae angen blaendal o £300 i sicrhau eich cartref. Bydd £250 o hwn yn cael ei dalu'n ôl o bris y cartref ar adeg cwblhau'r broses o brynu’r tŷ a bydd £50 o hwn yn cael ei gadw i dalu costau gweinyddol. Gofalwch eich bod yn trosglwyddo hwn i'ch cyfreithiwr mewn da bryd fel nad oes oedi cyn cyfnewid contractau.

Mae cyfnewid contractau yn golygu bod eich cyfreithiwr chi a'n cyfreithiwr ni yn cyfnewid y contractau wedi’u llofnodi, gan rwymo’r contractau'n gyfreithiol fel na all y naill barti na’r llall newid ei feddwl! Gellir 'cyfnewid contractau' ar ôl i chi dalu eich blaendal a llofnodi eich contract a gallwn roi dyddiad i chi ar gyfer symud i mewn i'ch cartref newydd.

Cam 4: Penodi cyfreithiwr

Mae pawb sy'n prynu cartref angen cyfreithiwr i wneud yr holl waith cyfreithiol angenrheidiol. Bydd eich cyfreithiwr yn:

  • Sicrhau bod popeth sy’n ofynnol i brynu eich cartref gennych.
  • Gwirio’r les a chysylltu â'ch benthyciwr morgeisi.
  • Cynnal archwiliadau i sicrhau mai ni mewn gwirionedd yw perchennog y cartref yr ydym yn ei werthu i chi ac nad oes unrhyw beth sy’n cael ei gynllunio a fydd yn effeithio ar eich cartref; a
  • Gwirio bod yr holl waith papur a'ch morgais ar waith mewn pryd i chi symud i mewn i’ch cartref newydd.

Cam 5: Pan fo'r dyddiad cwblhau yn cyrraedd!

Ar y diwrnod cwblhau, bydd eich benthyciwr morgeisi yn trosglwyddo'r arian i'ch cyfreithiwr i chi allu prynu eich cartref. Yna, bydd yr arian yn cael ei drosglwyddo i'n cyfreithiwr ni gan eich cyfreithiwr chi er mwyn cwblhau'r broses. Gallwn roi'r allweddi i’ch cartref newydd i chi wedyn!


Gofyn am ragor o wybodaeth