Faint fydd yn ei gostio?

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod o'r cychwyn faint yn union fydd eich cartref newydd yn ei gostio i chi. Rydym wedi rhestru'r ffioedd y mae angen i chi eu hystyried pan fyddwch yn dechrau’r broses.

Costau cychwynnol

Rhaid bod gennych gynilion o £4000 o leiaf er mwyn talu costau prynu cartref (yn dibynnu ar werth eich cartref). Mae'r costau hyn yn cynnwys:

  • Y ffi cadw: Er mwyn sicrhau eich cartref, mae angen ffi cadw o £300 gan y prynwr. Bydd £250 yn cael ei ad-dalu o bris y cartref ar y diwrnod cwblhau a chedwir £50 i dalu costau gweinyddol.
  • Ffi prisio’r morgais: Bydd eich benthyciwr morgeisi yn trefnu prisiad o’ch cartref i wneud yn siŵr ei fod werth y pris yr ydych chi’n ei dalu. Mae hyn yn costio tua £400 ond mae'n gallu amrywio yn dibynnu ar y benthyciwr.
  • Ffioedd trefnu morgais: Ar gyfer morgeisi cyfradd sefydlog, ceir ffi 'trefnu' neu 'ymgeisio' fel rheol. Mae'r rhain yn amrywio o fenthyciwr i fenthyciwr, ond dylech glustnodi tua £500 i £1500. Ni fydd y ffioedd hyn yn cael eu dychwelyd.
  • Ffioedd cyfreithiwr: Mae'r ffioedd hyn yn tueddu i amrywio rhwng £700 a £1000 ac yn cynnwys ffioedd y Gofrestrfa Tir, ffioedd chwilio lleol a threuliau eraill.
  • Treth Dir y Dreth Stamp: Treth y llywodraeth ar brynu eich cartref yw hon. Bydd angen i chi wirio trothwyon y dreth stamp gyda'ch cyfreithiwr pan fyddwch yn prynu cartref gan y gall y rhain newid.

Talu eich morgais

Byddwch yn gwneud eich taliad i'ch benthyciwr morgeisi bob mis. Mae'r taliad morgais rhyngoch chi a'ch benthyciwr morgeisi, ond gan ein bod ni'n berchen ar ran o'ch cartref byddwn yr un mor awyddus â chi i ddiogelu ein buddsoddiad.

Eich tâl gwasanaeth

Mae pawb sy'n berchen ar eu cartref trwy ein cynllun Rhannu Ecwiti yn talu tâl ffi rheoli ac yswiriant bob mis, a adnabyddir hefyd fel eich tâl gwasanaeth.


Gofyn am ragor o wybodaeth