Chwedlau

Chwalu’r chwedlau ynglŷn â pherchentyaeth cost isel

Mae llawer o gamsyniadau yn bodoli ond isod cewch weld ein bod yn gallu egluro beth yw perchentyaeth cost isel mewn gwirionedd, trwy chwalu rhai o’r chwedlau cyffredin:

Chwedl 1: Y dewis olaf braidd yw perchentyaeth cost isel

Yn sicr, nid dewis olaf ydyw. Mewn gwirionedd, dyma'r ateb delfrydol os ydych yn awyddus i gamu ar yr ysgol dai ond nad oes gennych ddigon o incwm ar gyfer blaendal. Mae angen oddeutu £30,000 o flaendal ar y rhan fwyaf o brynwyr tro cyntaf heddiw - mae hynny tua deg gwaith yn fwy nag yr oedd 30 mlynedd yn ôl! Wrth gymryd rhan yn y cynllun hwn bydd angen blaendal o ddim ond rhwng 5% a 15% o’r 70% o ecwiti y bydd gennych yn yr eiddo, ni fydd yn rhaid i chi ddarparu blaendal ar gyfer 100% o’r gwerth.

Chwedl 2: Mae safon tai perchentyaeth cost isel yn is na’r safon arferol'

Mae ein tai ni yn cael eu hadeiladu i’r un ansawdd ag unrhyw eiddo arall sydd i’w werthu yn llwyr. Rydym yn cynnig tai ar werth ym mhob rhan o Fro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf. Efallai eich bod yn ymwybodol mai Bro Morgannwg yw un o’r mannau drutaf i fyw ynddo yng Nghymru a gallai hynny atal pobl rhag prynu yn yr ardal ddymunol hon gan eu bod yn tybio na allant fforddio gwneud hynny. Yn hytrach na chael eich gorfodi i symud allan o ardal eich magwraeth, mae perchentyaeth cost isel yn caniatáu i brynwyr tro cyntaf brynu cartref o ansawdd da mewn ardal ddrud am bris fforddiadwy.

Chwedl 3: Mae’r costau misol yn uchel

Dim o gwbl, mewn gwirionedd mae perchentyaeth cost isel yn aml yn rhatach na rhentu. Gallai fod cost flynyddol fach am gynnal a chadw’r mannau cymunedol neu’r tir o amgylch ond bydd y trigolion yn y datblygiad tai yn rhannu hon rhyngddynt fel arfer.

Chwedl 4: Mae’n anodd dod o hyd i dai perchentyaeth cost isel

Mae gennym eiddo ar gael i’w brynu dan ein cynllun perchentyaeth cost isel mewn llawer o ddatblygiadau newydd ledled Bro Morgannwg ac rydym yn gobeithio cynnig eiddo i'w werthu yn Rhondda Cynon Taf yn fuan. Edrychwch ar ein tudalen ‘Tai ar werth’ i gael y wybodaeth ddiweddaraf am eiddo sydd ar gael yn ogystal â’n tudalennau Facebook a Twitter.

Chwedl 5: Nid yw tai perchentyaeth cost isel yn ddigon mawr i deulu sy’n tyfu

Mae maint ein cartrefi perchentyaeth cost isel yn amrywio o rai un i rai pedair ystafell wely, sy’n ddelfrydol os ydych yn prynu am y tro cyntaf. Mae ein cynllun ni yn eich helpu i gamu ar yr ysgol dai, gan roi help llaw i chi os byddwch yn dymuno prynu tŷ hyd yn oed yn fwy yn y dyfodol.

Chwedl 6: Ni allwch wneud arian ar y tai hyn felly nid yw’n fuddsoddiad da

Os yw gwerth eich cartref yn codi, bydd gwerth eich cyfran o 70% o'r eiddo yn codi hefyd. Os ydych yn dymuno prynu eich cartref yn llwyr a phrynu’r ecwiti a rennir sy’n eiddo i Newydd, byddai angen i chi dalu 30% o’i werth cyfredol yn y farchnad. Mae hynny’n golygu, os yw eich eiddo yn gostwng mewn gwerth, gallech brynu eich cartref yn llwyr am lai na’i werth gwreiddiol.

Chwedl 7: Mae eiddo perchentyaeth cost isel yn anodd ei werthu

Anghywir! Caiff y cartrefi hyn eu marchnata yn yr un modd ag unrhyw eiddo arall sydd ar werth. Mewn gwirionedd, gallent fod yn fwy deniadol i brynwyr o ganlyniad i’w prisiau fforddiadwy.

Chwedl 8: Mae’r broses o gael cartref perchentyaeth cost isel yn gymhleth

Mae’r broses yn syml. Gallwn ei rhannu’n dri cham hawdd:

1.Y broses gwneud cais: Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gofrestru angenrheidiol a’i chyflwyno i’r awdurdod lleol. Bydd yr awdurdod lleol a Newydd yna'n penderfynu pwy sy'n gallu symud ymlaen i brynu’r eiddo. Gelwir y cynllun ym Mro Morgannwg yn Aspire2Own, cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

2.Y broses brynu: Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi siarad â chynghorwr morgeisi a phenodi cyfreithiwr i drefnu eich morgais a phrynu’r eiddo ar eich rhan.

3.Ôl ofal: Byddwn yn gofalu amdanoch am 12 mis ar ôl i chi brynu eich cartref, i sicrhau bod unrhyw broblemau a fydd gennych yn cael eu datrys.