Ar ôl i chi symud i mewn

Rydych chi wedi symud i mewn felly ac yn mwynhau byw yn eich cartref eich hun. Efallai y byddwch angen gwybodaeth am waith atgyweirio a chynnal a chadw, neu efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn prynu'r cartref yn llwyr. Dyma rywfaint o wybodaeth i'ch helpu â'r cwestiynau hynny.

Atgyweirio a chynnal a chadw

Gan eich bod yn berchen ar eich tŷ eich hun, chi sy'n gyfrifol am yr holl waith atgyweirio a chynnal a chadw y tu mewn a’r tu allan i'ch cartref. Fodd bynnag, bydd gwarant ac yswiriant 'Buildmark' y Cyngor Cenedlaethol Adeiladu Tai ar gael ar gyfer pob mater strwythurol.

Addasiadau neu welliannau

Nid oes rhaid i chi gael ein caniatâd i ailaddurno neu i wneud gwaith trwsio syml, ond bydd ei angen arnoch ar gyfer unrhyw beth mwy cymhleth fel estyniad i'r cartref. Sylwer y bydd unrhyw addasiadau neu ychwanegiadau a wnewch i’r cartref yn cael eu diystyru at ddibenion prisio, ar yr amod bod Newydd wedi rhoi caniatâd.

Cynyddu eich cyfran o'r cartref

Yn amodol ar gadarnhad, bydd modd prynu rhannau ychwanegol o'r ecwiti a gadwyd gan Newydd o dan y cynllun. Bydd hyn yn golygu y bydd modd i chi fod yn berchen ar 100% o gyfran yr ecwiti mewn amser.Gwerthu eich cartref


Pan fyddwch yn dymuno gwerthu eich cartref, rhaid i chi gysylltu â Newydd, sy’n cadw’r hawl i brynu'r eiddo yn ôl os byddwch yn penderfynu ei werthu, yn gyntaf. Os bydd Newydd yn penderfynu peidio â manteisio ar yr opsiwn hwn, yna bydd Newydd, gan weithio mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, yn ceisio dod o hyd i brynwr oddi ar restr aros Aspire2Own. Bydd yr amserlenni ar gyfer y broses hon wedi’u nodi yn eich dogfennau cyfreithiol.

Os na fydd unrhyw brynwyr addas yn cael eu nodi ar gyfer yr eiddo yn unol â’r amserlenni, byddwch yn rhydd i werthu eich cartref heb gyfyngiad ar y farchnad agored. Fel y nodir yn eich dogfennau cyfreithiol, ceir gweithdrefnaui’w dilyn o ran darparu adroddiad prisio ffurfiol i’w gymeradwyo gan Newydd cyn gwerthu'r cartref. Bydd angen ad-dalu’r gyfran ecwiti a gadwyd i Newydd pan gaiff y cartref ei werthu, sef 30% o’i werth cyfredol ar y farchnad.