Cartrefi ar werth

Prynwr tro cyntaf? Yn cael trafferth yn ymuno â’r farchnad dai?

Rhowch gynnig ar berchentyaeth cost isel. Byddwch…

  • yn berchen ar eich cartref eich hun yn gyfan gwbl
  • ni fydd angen i chi dalu rhent ar gyfran ecwiti Newydd
  • gallwch brynu cyfran ecwiti Newydd o 30% ar ôl blwyddyn o berchnogaeth, ond nid oes rhaid i chi os nad ydych yn dymuno
  • gallwch werthu eich cartref ar unrhyw adeg

Beth yw perchentyaeth cost isel?

Cynllun a weithredir gan Gymdeithas Tai Newydd mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg yw perchentyaeth cost isel. Mae’n helpu prynwyr tro cyntaf nad ydynt yn gallu fforddio’r gost lawn o brynu cartref ond y gallant brynu eu cartref cyntaf ar sail rhannu ecwiti.

Bydd angen morgais o 70% o werth eu cartref ar brynwyr i fod yn berchen ar eu cartref yn gyfan gwbl. Bydd Newydd yn meddu ar arwystl cyfreithiol ar y 30% arall o ecwiti. Nid oes unrhyw rent yn daladwy ar yr ecwiti o 30% gan y gweithredir y cynllun ar sail rhannu ecwiti, yn hytrach na rhannu perchnogaeth.

Pwy sy’n gymwys ar gyfer y cynllun?

Mae’n rhaid i ymgeiswyr:

• fod yn hŷn na 18 mlwydd oed

meddu ar basbort y DU neu’r UE / EEA neu fod â chaniatâd penodol i aros (‘Indefinite Leave to Remain’) wedi’i stampio yn eu pasbort

• bod yn brynwr tro cyntaf, er y rhoddir ystyriaeth ar sail achosion unigol

• gallu bodloni ymrwymiad ariannol hirdymor perchentyaeth

Ble allwch chi ddod o hyd i’n cartrefi ar werth?

Mae gennym ni gartrefi ar werth drwy’r flwyddyn ac ar draws Fro Morgannwg, o gartrefi 1, 2, 3 a 4 ystafell wely mewn ardaloedd gwledig a threfol.

Mae gen i ddiddordeb, beth ddylwn i ei wneud nawr?

Cofrestrwch eich diddordeb yn ein cynllun perchentyaeth cost isel trwy ein ffonio ni ar 0303 040 1998 neu drwy anfon e-bost i homesforsale@newydd.co.uk a byddwn yn eich hysbysu am gartrefi sydd ar werth yn eich ardal chi.

Os hoffwch gael taflen wybodaeth am y cynllun perchentyaeth cost isel, cliciwch yma

Gofyn am ragor o wybodaeth