Tŷ’r Barnwr

Bro Morgannwg

Wedi’u henwi ar ôl cynnal cystadleuaeth yn y wasg leol fel Tŷ’r Barnwr, Tŷ’r Gyfraith ac Y Meinciau, mae’r datblygiad o 52 o dai a fflatiau newydd bellach wedi’i gwblhau ac mae’r holl denantiaid yn setlo’i mewn yn eu cartrefi newydd.

Lansiwyd y datblygiad newydd a enillodd wobrau, ac a ganmolwyd am gynnwys y gymuned leol yn ystod y gwaith adeiladu, ar 12 Mawrth gan Lesley Griffiths, Gweinidog Cymunedau a Delio gyda Thlodi Llywodraeth Cymru, mewn seremoni a gynhaliwyd yn y cynllun newydd trawiadol.Symudodd Mr a Mrs Holland i Tŷ’r Barnwr ar ddiwrnod pen blwydd eu priodas ym mis Ionawr. Dywedodd Mrs Sonia Holland, “Fe wnaethom ni symud yma oherwydd fy iechyd; does dim grisiau na gelltydd gerllaw felly rwy’n gallu mynd allan am dro. Rwy’n hapus iawn nawr; mae’r fflat yn berffaith ac mae’r staff wedi bod mor gymwynasgar, hoffwn ddiolch i bawb am eu gwaith caled.”

Wedi’i adeiladu mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg a chymorth o £3.1miliwn gan Lywodraeth Cymru, cafodd y tir ei brynu yn wreiddiol ym mis Mawrth 2013 gyda’r nod o adfywio’r ardal leol a darparu cartrefi fforddiadwy i’w rhentu i bobl leol.

Derbyniwyd y nifer anhygoel o 219 o geisiadau gan Home4U, cofrestr tai fforddiadwy Bro Morgannwg gan bobl leol oedd â diddordeb mewn byw yn y cartrefi newydd yma, sydd wedi’u hadeiladu i safon Lefel 3+ Cod Cartrefi Cynaliadwy a hefyd i safonau Secured by Design and Lifetime Homes.

Cynigiwyd cwrs newydd arloesol i denantiaid oedd ar y rhestr fer cyn symud i’w cartrefi newydd. Roedd y Prosiect Parod i Denantiaeth achrededig yn rhoi cyfle i denantiaid newydd ddysgu am redeg tenantiaeth llwyddiannus, cynghorion cyllidebu a dulliau o gymryd rhan yng ngrwpiau Newydd yn ogystal â rhoi cyfle i gymdogion ddod i adnabod ei gilydd cyn symud.

Archwiliwch pob cartref