The Old Station, Sain Tathan

Bro Morgannwg

Mae tenantiaid wedi symud mewn i ddatblygiad tai £3.2 miliwn Cymdeithas Tai Newydd ar Heol Gileston yn Sain Tathan, a elwir nawr yn Hen Iard yr Orsaf.

Adeiladwyd y datblygiad tai hwn ar safle tir llwyd gan y contractwyr Jehu Project Services ar ran Cymdeithas Tai Newydd ac mewn partneriaeth gyda Chyngor Bro Morgannwg. Mae’r datblygiad yn cynnig tai fforddiadwy ar rent i bobl leol ac fe’i hariannwyd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r datblygiad deniadol hwn o fflatiau, byngalos a thai un, dwy a thair ystafell wely – sydd i gyd yn cyrraedd lefel 3 o’r Cod Cartrefi Cynaliadwy – wedi ei adeiladu gan ddefnyddio cerrig traddodiadol neu ei beintio mewn lliwiau cynnes, gan sicrhau ei fod yn cyd-fynd â’r ardal wledig.

Fel rhan o’r datblygiad yn Sain Tathan, gwnaed cyfraniad trafnidiaeth gynaliadwy o £46,000 ar gyfer gwelliannau i lwybrau troed, croesfannau a safleoedd bws yn yr ardal leol. Mae’r datblygiad hefyd yn cynnwys ardal gyhoeddus agored i’w fwynhau gan drigolion lleol.

Archwiliwch pob cartref