Ymdopi â dyled

Sut i gael cymorth os byddwch y tu ôl iddi’n talu’ch rhent

Yma yn Newydd deallwn y gallech gael problemau’n talu’ch rhent. Os felly, bydd angen ichi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl. Os byddwch y tu ôl iddi gyda’ch rhent, bydd eich cyfrif yn mynd i ‘ôl-ddyledion’. Yn gyntaf, byddwn yn rhoi gwybod ichi faint sydd arnoch inni. Wedyn byddwn yn chwilio am ffyrdd y gallwch dalu’ch rhent a chlirio’ch dyled.

Mewn ôl-ddyledion

Tra byddwch mewn ôl-ddyledion, byddwn yn rhoi cyngor ymarferol am ddim i chi. Byddwn hefyd yn eich cyfeirio at sefydliadau sy’n helpu pobl sy’n cael problemau’n talu eu biliau. Os bydd eich ôl-ddyledion yn cynyddu, byddwn yn rhoi ‘Rhybudd’. Dogfen gyfreithiol yw hon sy’n rhoi gwybod ichi y gallem gymryd camau cyfreithiol i adennill y ddyled.

Talu eich dyledion

Fe fyddwn yn ceisio dod i gytundeb gyda chi i dalu eich dyledion. Mae’n bwysig eich bod yn dweud wrthym am eich sefyllfa bob tro y byddwch yn cysylltu gyda’r tîm rhent i gadw at y trefniant yr ydych wedi’i gytuno arno gyda ni. Os na fedrwn ni ddod i gytundeb, gall eich cartref fod mewn peryg. Os na allwn ddod i gytundeb gallwch gael eich troi allan o’ch cartref.

Pa gamau ydym ni’n eu cymryd i adfer ôl-ddyledion rhent?

Cam 1: Y Cam Cysylltu

Byddwn yn ceisio cysylltu â chi drwy lythyr, dros y ffôn neu drwy ymweld â chi yn eich cartref i drafod eich ôl-ddyledion.

Cam 2: Y Cam Cyfreithiol

Byddwn yn eich cyflwyno â hysbysiad ceisio meddiant. Mae hwn yn dweud y gallwn ni – bedair wythnos wedi’r dyddiad a nodir – ofyn i’r llys edrych ar eich achos a phenderfynu beth ddylai ddigwydd nesaf. Mae’r hysbysiad yn ddilys am 12 mis.

Cam 3: Achos Llys

Os ydych chi’n methu ag ymateb i’r camau cynharach byddwn yn gwneud cais i’r llys sirol am wrandawiad. Yna bydd barnwr yn penderfynu sut y dylech ad-dalu eich dyled, neu yn y pen draw, a fydd raid i chi golli eich cartref.

Beth fydd yn digwydd os byddaf yn anwybyddu’r broblem?

Ni fydd anwybyddu’r broblem yn gwneud iddi ddiflannu. Bydd yn arwain at lythyrau, galwadau ffôn ac ymweliadau gan ein tîm rhent neu eich swyddog tai a fydd yn ceisio dod i drefniant gyda chi.

Os byddwch yn parhau i fethu â chysylltu â ni, ni fyddwn yn medru eich helpu ac ni fydd dim dewis gennym ond cymryd camau pellach.

Dim ond pan fo popeth arall yn methu y caiff tenantiaid eu troi allan, ond yn anffodus mae nifer fechan o deuluoedd yn cael eu troi allan bob blwyddyn oherwydd ôl-ddyledion rhent. Mae hi’n bwysig peidio â’n hanwybyddu pan fyddwn yn cysylltu â chi ynghylch eich cyfrif rhent.

Rhifau Cymorth

  • Money Saviour 07969 164 283: Cyngor arbenigol annibynnol ar arian, dyled a budd-daliadau lles.
  • Step Change 0800 138 1111: Gwasanaeth cyngor dros y ffôn am ddim, gan gynnwys ffonau symudol.
  • Llinell Ddyled Genedlaethol 0808 808 4000: Cyngor ariannol annibynnol am ddim.
  • Shelter Cymru 0845 075 5005: Llinell gymorth 24-awr ar dai a budd-daliadau.
  • Cyngor Ar Bopeth 08444 772 020: Cyngor am ddim ar faterion cyfreithiol, ariannol a phroblemau eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda’n Swyddog Cynhwysiant Ariannol, Nicola Eynon ar 02920 005495 / nicola.eynon@newydd.co.uk

Gofyn am ragor o wybodaeth