Credyd Cynhwysol

Mae’r Credyd Cynhwysol yn fath newydd o fudd-dal wedi’i ddylunio i gefnogi pobl sydd ar incwm isel neu yn ddiwaith. Fe fydd yn disodli’r chwech budd-dal cyfredol ac mae ar hyn o bryd yn cael ei gyflwyno ar draws y DU. Mae’r system newydd yn seiliedig ar un taliad misol, sydd yn cael ei drosglwyddo yn uniongyrchol i gyfrif banc.

Mae’r budd-daliadau y bydd yn eu disodli yn cynnwys:

  • Lwfans Ceiswyr Gwaith
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
  • Cymorth Incwm
  • Credyd Treth Plant
  • Credyd Treth Gwaith
  • Budd-dal Tai

Ymgeiswyr sengl sy’n hawlio’r Lwfans Ceisio Gwaith ar hyn o bryd fydd yn cael eu heffeithio’n gyntaf, yna caiff pawb sy’n hawlio pob math arall o fudd-dal ei effeithio, gan gynnwys cyplau a theuluoedd. Bydd pawb wedi symud drosodd i’r Credyd Cynhwysol erbyn 2019/2020.

Pryd fydd hyn yn digwydd?

Nedd Port Talbot – Ebrill 2015

Caerdydd a Phowys – Medi 2015

RCT a Bro Morgannwg – Rhagfyr 2015

Ymgeiswyr sengl fydd yn cael eu heffeithio gyntaf, yna cyplau ac yna teuluoedd. Fe fydd pawb wedi symud i Gredyd Cynhwysol erbyn 2019/2020.

Beth ydw i ei angen i fod yn barod?

Cam 1 – Agor cyfrif banc

I dderbyn eich taliad Credyd Cynhwysol fe fydd angen cyfrif banc arnoch chi sydd yn gallu derbyn taliadau awtomatig.

Cam 2 – Mynd ar-lein

Fe fydd angen gwneud pob cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein. Fe fydd angen i chi gael mynediad i’r rhyngrwyd yn ogystal â chael cyfeiriad e-bost gweithredol.

Cam 3 – Dechrau cyllidebu

Caiff Credyd Cynhwysol ei dalu bob mis ac felly os ydych wedi arfer rheoli eich arian yn wythnosol neu bob pythefnos fe fydd angen i chi ddechrau rheoli eich arian ar draws y mis cyfan. Caiff y taliad Credyd Cynhwysol cyntaf ei dalu i chi mewn ôl-daliadau. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i chi fynd am fis cyfan heb fudd-daliadau cyn i chi dderbyn eich taliad cyntaf. Meddyliwch sut rydych chi’n mynd i ymdopi am y cyfnod yma o amser. Cliciwch yma am gymorth cyllidebu.

Talu eich rhent

Fe fydd rhaid i chi dalu eich rhent yn uniongyrchol i Newydd eich hun – rhywbeth nad ydych wedi ei wneud efallai yn y gorffennol os oedd eich budd-dal tai yn cael ei dalu’n uniongyrchol i Newydd. Dim ond os ydy’r Adran Gwaith a Phensiynau yn meddwl eich bod yn hyglwyf neu bod gennych angen sydd yn golygu y byddech yn elwa o gael y taliad hwn wedi’i dalu i Newydd ar eich rhan y caiff eich rhent ei dalu’n uniongyrchol i Newydd. Gall hyn fod yn wir hefyd os oes gennych ddyledion rhent o 8 wythnos neu os oes gennych hanes o ddyledion gyda’ch landlord.

Beth all Newydd wneud i fy helpu?

  • Darparu cymorth i gyllidebu
  • Help i fynd ar-lein, datblygu sgiliau TG a chael mynediad i’r rhyngrwyd
  • Diweddariadau rheolaidd ar ein gwefan ac yn ein cylchgrawn, Cipolwg
  • Sioeau teithio’r Haf

Cliciwch yma i lenwi’r Rhestr Wirio Credyd Cynhwysol a danfonwch at universalcredit@newydd.co.uk ac fe fyddwn ni mewn cysylltiad gyda chymorth rhad ac am ddim.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni amdanoch chi a’ch teulu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch gyda’n Swyddog Cynhwysiant Ariannol ar nicola.eynon@newydd.co.uk / 02920 005495

Gofyn am ragor o wybodaeth