Ymunwch â ni yn hapi

Ydych chi’n byw yn Rhydyfelin, y Ddraenen Wen neu yng Nghlyntaf? Ydych chi eisiau bod yn iachach?

Lisa Voyle a Hannah Parry ydy’r tîm prosiect hapi (Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol) newydd sydd yn gweithio gyda thrigolion Rhydyfelin, y Ddraenen Wen a Glyntaf i wella eu hiechyd a’u llesiant dros gyfnod o 2 flynedd. Mae’r prosiect yn agored i unrhyw un sydd yn byw yn yr ardal ac sydd eisiau bod yn iach.

Mae’r tîm hapi wedi’u lleoli yn y Ganolfan yn Rhydyfelin, Masefield Way ac maen nhw’n gallu helpu unrhyw un sydd yn dymuno gwneud dewisiadau ffordd o fyw gwell. Mae’r tîm hapi yn gallu cynnig gwybodaeth un i un a gweithdai grŵp am ddim i’ch helpu chi a’ch teulu i ddod yn iach gyda’ch gilydd. Gallwn gynnig gweithdai a gwybodaeth am fwyd a maeth, bwyta’n iach, gweithgaredd corfforol a chwaraeon, chwalu iselder, rheoli straen, ymddygiad sy’n creu risg a llawer mwy. Mae’r gwasanaeth am ddim, yn gyfrinachol ac yn anffurfiol.

Galwch heibio am baned o de i ddysgu rhagor. Trem y Cwm, Masefield Way, Rhydyfelin, CF37 5HQ neu os ydy’n well gennych chi, gallwn alw i’ch gweld chi yn eich cartref.

Fe fydd y prosiect hapi yn chwilio am wirfoddolwyr lleol i fod yn Hyrwyddwyr hapi er mwyn rhoi hyfforddiant iddyn nhw allu darparu rhai o’r gweithdai y mae hapi yn eu cynnig. Os ydych yn credu y gallwch gefnogi’r prosiect HAPI a dod yn hyrwyddwr, cysylltwch os gwelwch yn dda!

Gallwch gysylltu â ni trwy:

Neges destun neu ffôn: 07899665807

Facebook: hapiRCT

Twitter: @hapi_RCT

E-bost: hapi@newydd.co.uk

Neu gofynnwch i’ch meddyf teulu neu gorff lleol gysylltu â ni ar eich rhan.

Mae’r prosiect yma wedi cael ei gyllido gan Gronfa’r Loteri Fawr ac mae’n cael ei redeg gan Gymdeithas Tai Newydd.

Gofyn am ragor o wybodaeth