Y brosiect hapi

Derbyniodd Newydd bron i filiwn o bunnoedd yn y gwanwyn 2015 gan Gronfa Pobl a Lleoedd y Loteri Fawr i gynnal prosiect iechyd a llesiant yn Ne Cymru.Dyfarnwyd y grant i Newydd i sefydlu a rhedeg y prosiect Iach, Uchelgeisiol, Ffyniannus a Chynhwysol (hapi) yma, cynllun llesiant 2 flynedd i helpu dros 800 o bobl yn Rhondda Cynon Taf, ardal lle mae yna fwlch mewn disgwyliad bywyd iach rhwng yr ardaloedd lleiaf a mwyaf difreintiedig a chyfanswm disgwyliad oes sydd yn llai na chyfartaledd Cymru.

Mae’r prosiect hapi yn grymuso pobl yn ardal Taf Elài i gael yr wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i wneud dewisiadau iach cadarnhaol i wella eu hiechyd a’u llesiant cyffredinol. Mae cyfranogwyr o Rydyfelin, y Ddraenen Wen a’r ardaloedd cyfagos yn derbyn cefnogaeth i gael mwy o reolaeth dros eu bywydau, deall heriau iechyd a gwneud gwelliannau hir dymor i’w llesiant corfforol ac emosiynol.

Mae Lisa a Hannah, tîm y prosiect hapi, wedi’u lleoli yng Nghanolfan Gymunedol Newydd yn Rhydyfelin ac maen nhw’n cyfeirio cyfranogwyr at ddarpariaeth lleol a llenwi bylchau sydd yn bodoli mewn gwasanaethau iechyd a llesiant. Mae hyn yn cynnwys rhedeg cyrsiau yn y gymuned, rhoi cyngor ar fyw’n iach, yn cynnwys rheoli pwysau, rheoli straen, gweithgaredd corfforol a lleihau ymddygiad sy’n creu risg oherwydd iechyd rhywiol, ysmygu a chamddefnyddio sylweddau.

Elfen ychwanegol allweddol o’r prosiect HAPI ydy cyflwyno Hyrwyddwyr hapi a fydd yn gwirfoddoli yn eu hardaledd i ddysgu sgiliau newydd i redeg eu prosiectau a’u dosbarthiadau eu hunain gyda’r nod yn y pen draw o gynnal y rhain unwaith y daw’r prosiect hapi i ben.

Dywedodd Rona Aldrich, aelod pwyllgor Cronfa’r Loteri Fawr yng Nghymru, “Mae rhaglenni fel Pobl a Lleoedd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau cymaint o bobl mewn cymunedau ar draws Cymru. Mae’n cyflenwi ein haddewid i ddefnyddio cyllid y Loteri Genedlaethol i adnewyddu ac adfywio cymunedau, delio’n uniongyrchol gydag amddifadedd a gadael gwaddol parhaol.”

Dywedodd Paul Roberts, Prif Weithredwr Newydd, “Yn Rhondda Cynon Taf mae disgwyliad oes yn is na’r cyfartaledd i Gymru ac mae effeithiau iechyd gwael ar ein cymunedau mwyaf difreintiedig yn sylweddol. Rydym eisiau cefnogi unigolion a’u teuluoedd i wella eu hiechyd a’u llesiant cyffredinol. Rydym yn hynod o falch bod Cronfa’r Loteri Fawr wedi buddsoddi yn y prosiect hapi ac rydym yn edrych ymlaen at y misoedd sydd i ddod lle y byddwn yn recriwtio staff ac yn sefydlu’r prosiect holl bwysig yma..”