Strwythur Rheoli

Yng Nghymdeithas Tai Newydd maen gennym dri chyfarwyddiaeth i’r strwythur rheoli yn cael eu goruchwylio gan y Prif Weithredwr, Paul Roberts.

Paul Roberts BSc (Anrh), FCIH, MRICS

Prif Weithredwr

Mae Paul wedi bod yn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Newydd ers 1992. Bu Paul yn gwasanaethu ar y fwrdd cysgodol Valleys to Coast a bu'n gadeirydd lleyg gweithdrefnar gwynion GIG am nifer o flynyddoedd. Yn y gorffenol bu Paul yn gadeirydd i CIH Cymru ac mae wedi bod yn aelod corfforaethol o CIH ers dros 30 mlynedd, roedd yn aelod o Gyngor Cenedlaethol CIH am wyth mlynedd. Mae Paul yn aelod o RICS. Bu hefyd yn arholwr allanol ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Glyndŵr, Wrecsam ac yn aelod o'r cwrs CIH Panel Dilysu. Ar hyn o bryd mae Paul yn aelod o Fwrdd Cartrefi Cymunedol Cymru ac mae'n un o ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Diwylliannol Awen.


Elizabeth Lendering BA (Anrhydedd) FCA

Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau 2009

Cymhwysodd Elizabeth gyda’r FCA ym 1994. Cyn ymuno â Grŵp Tai Cadarn treuliodd 7 mlynedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau yn Arthritis Care gyda chyfrifoldeb am Gyllid, TG ac AD. Cyn hynny, roedd ei phrofiad yn cynnwys gwaith gyda Stratford Development Partnership (asiantaeth adfywio canol dinas) a Eaves Housing for Women (tai â chymorth i fenywod sy’n agored i niwed).


Jason Wroe BA (Anrhydedd), FCIH

Cyfarwyddwr Tai ers 2004

Jason yw’r Cyfarwyddwr Tai ers mis Gorffennaf 2004. Mae’r swydd yn ymdrin â phob agwedd ar reoli tai, tai â chymorth a thai gwarchod, Partneriaeth Gymunedol a Gofal Cwsmeriaid.

Mae Jason wedi gweithio mewn nifer o gymdeithasau tai yng Nghymru gan gynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Family Housing Association a Chymdeithas Tai Morgannwg a Gwent. Mae hefyd wedi gwasanaethu ar fyrddau nifer o gymdeithasau tai ac ar Gyngor Cenedlaethol Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru (sef Cartrefi Cymunedol Cymru erbyn hyn). Cyn symud i Gymru, bu’n gweithio yng Nghyngor Dosbarth Welwyn Hatfield.Simon Morris BSc (Anrhydedd), MRICS, MCIOB

Cyfarwyddwr Eiddo ers 2003

Ymunodd Simon â Newydd yn Gyfarwyddwr Eiddo yn 2003, ac mae’n gyfrifol am y swyddogaethau cynnal a chadw a datblygu adeiladau newydd, ynghyd â chyfrifoldeb am swyddfeydd yr ydym naill ai’n eu prydlesu neu’n berchen arnynt.

Mae Simon yn gweithio yn y sector tai ers 20 mlynedd bellach, gan weithio i gymdeithasau tai yng Nghymru a Lloegr. Cyn Newydd, roedd Simon yn gweithio i Gymdeithas Tai Unedig Cymru yng Nghaerffili, a chyn hynny i Warden Housing Association (rhan o Home Group) yn Llundain.

Dechreuodd Simon ei yrfa’n gweithio i Bovis Construction (Bovis Lend Lease erbyn hyn) yn rheoli prosiectau adwerthu a masnachol mawr ledled y DU.