Cydymffurfio â rheoliadau

Cydymffurfio â rheoliadau
Mae Cymdeithas Tai Newydd a’i rhiant-gwmni Grŵp Tai Cadarn yn landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Mae’r ddau yn gweithredu fel Cymdeithasau Cydweithredol a Budd Cymunedol ar reolau model; mae Newydd yn gweithredu ar ffurf elusennol o reolau tra bod Cadarn yn gweithredu ar reolau anelusennol. Llywodraeth Cymru sydd â’r prif gyfrifoldeb dros reoleiddio landlordiaid cymdeithasol cofrestredig. Gweithredir y rheoleiddio yn unol â’r Fframwaith Rheoleiddio ar gyfer Cymdeithasau Tai sydd wedi’u Cofrestru yng Nghymru.
Mae gan Grŵp Tai Cadarn is-gwmni arall o’r enw Living Quarters (Lettings and Sales) Wales Ltd. Nid yw’r cwmni hwn yn landlord cymdeithasol cofrestredig ac mae’n gweithredu gosodiadau a gwerthiannau marchnad ar ran y Grŵp.

Y Fframwaith Rheoleiddio
Mae’r Fframwaith Rheoleiddio yn darparu ffocws ar welliannau parhaus a dyfarniad Rheoleiddiwr clir. Mae gofyn i gymdeithasau ddarparu datganiad blynyddol o gydymffurfiaeth gyda’r safonau perfformiad a osodir gan Lywodraeth Cymru.
Bydd y ffocws rheoleiddio ar risgiau strategol ac ar faterion hyfywedd busnes wrth i gymdeithasau tai barhau i ymateb i amgylchedd gweithredu sy’n newid ac sy’n dod yn fwyfwy cymhleth. Bydd mwy o ffocws ar lywodraethu da, yn benodol ar ba mor sicr yw’r Bwrdd ei fod yn cyflawni’n gywir ac yn llawn ei brif gyfrifoldeb o sicrhau bod y Gymdeithas yn cael ei rhedeg yn effeithiol.
Cewch hyd i’r Fframwaith Rheoleiddio ar gyfer Cymdeithasau Tai yma.
Bydd y Rheoleiddiwr yn rhoi dyfarniad ar “gapasiti i wella” pob Cymdeithas. Caiff y dyfarniad hwn ei adlewyrchu mewn statysau cyd-reoleiddio a gyhoeddir yn flynyddol ar gyfer llywodraethu (gan gynnwys safon gwasanaeth) ac ar gyfer hyfywedd ariannol.
Seilir yr asesiad o gapasiti’r sefydliad i wella ar gyfres o ffactorau dyfarnu sy’n asesu’r gallu i reoli a gwella’r busnes yn effeithiol.
Cyhoeddir y statws cyfredol yn Nyfarniad Rheoleiddio blynyddol pob Cymdeithas; cewch hyd i’n Dyfarniad Rheoleiddio diweddaraf yma . 

Datganiad Cydymffurfiaeth Blynyddol
Mae’r datganiad cydymffurfiaeth yn ddatganiad gan y Bwrdd ei fod yn fodlon neu’n sicr ei fod yn cwrdd â’r holl Safonau Perfformiad neu, os na fedrir darparu tystiolaeth lawn o gydymffurfiaeth, bydd yn gosod allan esboniad a chrynodeb o’r camau fydd angen eu cymryd i wella cydymffurfiaeth a gaiff ei arfarnu gan y rheoleiddiwr.
Cewch hyd i’n datganiad cydymffurfiaeth diweddaraf yma.

Cod Llywodraethu
Mae’r Grŵp yn anelu i arddangos safonau uchel o lywodraethu ac mae wedi mabwysiadu Cod Llywodraethu Tai Cymunedol Cymru. Asesir cydymffurfiaeth yn rheolaidd a gall y Byrddau gadarnhau eu bod yn cydymffurfio’n llawn, a byddant yn parhau i adolygu cynnydd i sicrhau eu bod yn parhau i gydymffurfio.
Dyma’r elfennau allweddol i’n dull o lywodraethu:
o Gwerthoedd wedi’u seilio ar wneud penderfyniadau agored a thryloyw gyda safonau uniondeb uchel
o Atebolrwydd i denantiaid a rhanddeiliaid drwy rannu gwybodaeth a chyfleoedd i herio
o Systemau clir ac effeithiol ar gyfer dirprwyaeth a rheolaeth sy’n ddarostyngedig i graffu ac archwilio
o Aelodau Bwrdd medrus ac effeithiol sy’n ddarostyngedig i arfarnu, cynllunio olyniaeth a disgrifiadau rôl clir
o Pwyslais clir ar wella a gwerth am arian

Mae’r Bwrdd hefyd wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth yr aelodau drwy fabwysiadu her ‘Arwain Amrywiaeth erbyn 2020’ y Sefydliad Tai Siartredig.