Aelodau'r Bwrdd

Lyn Bond

Mae Lyn wedi bod yn aelod tenant ar Fwrdd Newydd ers Medi 2009. Mae Lyn hefyd yn Hyrwyddwr Adfywio Cymunedol.

Richard Coombe

Mae Richard yn Rheolwr TG ac hyn o bryd yn gweithio yn y sector cyhoeddus ond mae hefyd ganddo brofiad o weithio mewn gwahanol sectorau, gan gynnwys y sector cymdeithasau tai. Mae Richard wedi bod yn aelod o Fwrdd Cadarn ers mis Mai 2011.

Claire Marshall

Mae gan Claire dros ddeng mlynedd o brofiad mewn rolau Archwilio, Cyllid, Risg, a Chyllid Corfforaethol. Claire yw Cadeirydd Bwrdd Cadarn ar hyn o'r bryd, mae hi hefyd yn aelod o fwrdd Newydd ac y Pwyllgor Grŵp Archwilio a Risg.

Goi Ashmore

Mae gan Goi brofiad ariannol a thrysorlys eang ac yn cynnwys Cyllid, Rheoli Gweithrediadau ac Asedau, Rheoli Cyfradd Llog ac gweithrediadau arian parod, wedi ei ennill o fewn banc mawr manwerthu a chorfforaethol yn y DU. Mae Goi wedi bod yn aelod o Fwrdd Cadarn ers Ebrill 2015 ac hefyd yn Gadeirydd o'r Pwyllgor Archwylio a Risg i'r Grwp.

Matthew Dicks

Cyfarwyddwr i CIH Cymru yw Matthew . Mae ganddo ddiddordeb mawr mewn polisi cyhoeddus a chefndir mewn cymunedau. Mae Matthew yn aelod o Fwrdd Cadarn ac yn aelod o’r Pwyllgor Grŵp Archwilio a Risg. Mae Matthew hefyd yn Hyrwyddwr Bwrdd dros Risg.

Victoria Evans

Mae gyrfa Victoria yn cynnwys rolau tai yn y sector awdurdod lleol, ac mae;n gweithio i Grwb Tai Pobl ar hyn o'r bryd. Ymunodd â Fwrdd Newydd ym Mai 2011 ac hi yw'r Cadeirydd ar hyn o'r bryd.

Steven Gammon

Mae Steven yn denant hirsefydlog i Newydd ac mae wedi gweithio i awdurdod lleol fel Rheolwr Gorfodi a Glanhau strydoedd ers dros 16 mlynedd. Mae Steven wedi bod yn aelod o Fwrdd Newyddd ers mis Medi 2015.

Owen Griffiths

Mae Owen yn gwiethio fel Uwch Swyddog Cyfreithiol o fewn Awdurdod Lleol Caerdydd. Mae Owen wedi cael ei ethol fel Cynghorydd Cymuned a hefyd yn gwasanaethu fel Llywodraethwr Ysgol. Mae Owen yn aelod o'r Bwrdd Newydd a cafodd ei ethol gan denantiaid, mae hefyd yn gwasanaethu ar fwrdd Cadarn ac ar y Pwyllgor Archwylio a Risg.  Mae Owen hefyd yn Hyrwyddwr ar gyfer Gofal Cwsmer a Chydraddoldeb.

Rhys Thomas

Mae Rhys wedi graddio mewn gyda gradd mewn 'Rheoli adeiladau a'r amgylchfedd' gyda phrofiad o 6 mlynedd yn y farchnad agored yn y DU a sectorau tai cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Rhys yn gweithio tuag at statws aelodaeth CIOB siartredig. Mae Rhys wedi bod yn aelod o Fwrdd Newydd ers 2016 ac hefyd yn gweithredu ar y Pwyllgor Archwylio a Risg.  Mae'n Hyrwyddwr Rheoli Asedau, Adfywio Ffisegol a Datblygu.

Helen Walbey

Mae gan Helen gefndir mewn busnesau bach ac mae'n Gyfarwyddwr i 'Ailgylchu Sgwteri'. Ar hyn o bryd mae Helen yn gweithio tuag at PHD mewn Rhywedd a Menter ac mae ganddi ddiddordeb brwd mewn cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae Helen wedi bod yn aelod o Fwrdd Newydd ers mis Medi 2016.

Deb Austin

Mae Deb yn brofiadol, proffesiynol, ac angerddol gyda gyrfa sydd yn ymestyn dros 20 mlynedd o fewn arweinyddiaeth, rheolaeth, llywodraeth, addysgu a datblygu'r gweithlu. Mae ganddi brofiad strategol sylweddol o weithio yn genedlaethol ar draws y DU ac o fewn Cyrff Llywodraethu Cenedlaethol. Mae Deb wedi bod yn aelod o Fwrdd Cadarn ers 2016 ac hefyd yn gweithredu ar y Pwyllgor Archwylio a Risg

Debbie Evans

Mae gan Debbie gefndir ym maes cyllid a datblygu busnes ac mae wedi gweithio'n agos gyda Chymdeithasau Tai i ddarparu prosiectau paratoi denantiaeth. Ymunodd Debbie y Bwrdd Newydd fel sylwedydd ym mis Hydref 2016 ac wedi hynny i aelodaeth y Bwrdd ym mis Mawrth 2017.

Shani Payter

Mae Shani yn denant Newydd ac yn gweithio i Gyngor Bro Morgannwg fel Swyddog Buddsoddiad a chynnwys Cymunedol. Ymunodd Shani y Bwrdd Newydd fel sylwedydd yn fis Hydref 2016 ac wedi hynny i aelodaeth y Bwrdd ym mis Mawrth 2017. Shani yw yw Hyrwyddwyr y Bwrdd ar gyfer Gwerth am Arian.

Martin Rolph

Mae gan Martin brofiad helaeth mewn polisi cyhoeddus a llywodraethu ac mae ganddo gefndir o wasanaethu ar Fyrddau/Paneli Strategol mewn amrywiaeth o sefydliadau.  Ymunodd Martin a Bwrdd Cadarn fel sylwedydd yn fis Mawrth 2017 ac wedi hynny i aelodaeth y Bwrdd ym mis Medi 2017. Martin yw is-Gadeirydd Bwrdd Cadarn.

Iorwen Brooks-Jones

Mae Iorwen yn Gyfreithwraig profiadol sy'n arbenigo mewn landlordiau a thenantiaid, cyfraith  rhyngwladol cwmni a preifat.  Ymunodd Iorwen a Bwrdd Cadarn fel sylwedydd yn fis Mawrth 2017 ac wedi hynny i aelodaeth y Bwrdd ym mis Medi 2017.

Kris Ablett

Mae Kris yn Reolwr Ariannol gyda chefndir mewn disgyblaethau gweithredol, adnoddau dynol, cyllid a dysgu & datblygu. Mae Kris ar hyn o bryd yn gweithio ar gyfer Cartrefi Dinas Casnewydd mewn rôl rheoli yn yr adran gwasanaethau cwsmeriaid. Ymunodd Kris a Bwrdd Cadarn fel sylwedydd yn fis Mawrth 2017 ac wedi hynny i aelodaeth y Bwrdd ym mis Medi 2017.

Chris Dawson-Morris

Mae gan Chris gefndir mewn polisi cyhoeddus ac ar hyn o bryd yn gweithio i Ymddiriedolaeth y GIG fel Cyfarwyddwr cyswllt.  Ymunodd Chris a Bwrdd Newydd fel sylwedydd yn fis Mawrth 2017 ac wedi hynny i aelodaeth y Bwrdd ym mis Awst 2017. Chris yw yw Hyrwyddwyr y Bwrdd ar gyfer Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.


Ymuno âr Bwrdd

Mae Newydd wedi cadw hyd at bedwar lle ar y Bwrdd i denantiaid. Mae aelodau Bwrdd yn gwasanaethu am dymor o dair blynedd ac yna rhaid iddyn nhw sefyll etholiad eto. Os oes gennych ddiddordeb mewn sefyll etholiad cysylltwch â Hana a fydd yn hapus i troi mwy o fanylion i chi am y rôl a gofynion y broses etholiad.

Os hoffech chi fod yn aelod Bwrdd neu’n aelod cyfran yng Nghymdeithas Tai Newydd neu Grŵp Tai Cadarn cysylltwch â Hana Morgan, Swyddog Corfforaethol drwy ffonio 02920 005411 neu anfon e-bost i hana.morgan@newydd.co.uk.

Os yr ydych yn aelod o Fwrdd Grŵp Tai Cadarn, ac y hoffech chi gael mynediad i dudalen fewnrwyd y Bwrdd, cliciwch yma os gwelwch yn dda.